Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Niniejszą opinię przygotowano na podstawie projektu Ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wersji z dnia 12 lutego 2019 r. dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Opinię rozpoczynają uwagi o ogólnym charakterze przedstawiające zarysy projektowanego systemu doręczeń elektronicznych. Następnie odniesiono się w niej do przepisów zmieniających ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (dalej: PP). Jest to związane z tym, że system doręczeń przewidziany w Ustawie ma się opierać na istotnej roli operatora wyznaczonego. Kolejna część niniejszej opinii dotyczy przepisów zmieniających ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: UZIE) wprowadzających standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dalej odniesiono się do przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: UCEDIG) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: UKRS). Przepisy te dotyczą nałożenia na podmioty zarejestrowane w CEDIG i KRS obowiązku posiadania skrzynki doręczeń. W kolejnych częściach niniejszej opinii zamieszczono uwagi do przepisów zmieniających ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UPSA).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Opinia z 25 marca 2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt stanowi wyraz potencjalnej daleko idącej ingerencji ustawodawcy w obowiązujący stan prawny określony Kodeksem karnym. Przewiduje on, generalnie rzecz ujmując, zasadnicze zmiany instytucji kształtujących prawnokarną reakcję na przestępstwo, jak również modyfikację kształtu wybranych znamion typów czynów zabronionych, nadto propozycje nowych typów czynów zabronionych. Proponowane regulacje wskazują więc na kolejną próbę szerokiej reformy obowiązującej kodyfikacji karnej, która gruntownym zmianom poddawana była w latach 2015 i 2016, a więc zaledwie cztery lata temu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 11.03.2019 r. – KK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Zmiany przewidziane w opiniowanym projekcie ustawy, dotyczące Kodeksu postępowania karnego, prowadzą do istotnego przekształcenia systemu i zasad doręczenia pism procesowych w procesie karnym, opartego na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji, w szczególności usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Opinia z 08.03.2019 r. – elektronizacja doręczeń KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólna opinia dotycząca konsekwencji prawnych uchwalenia i ewentualnego wprowadzenia w życie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 12 lutego 2019 przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla funkcjonowania Radców Prawnych (zwana dalej eDoręczenia).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego.

Opinia z 28.02.2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej projektem ustawy, odnosi się do kompleksowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Wprowadzono do niego nowe rozwiązania dotyczące przejrzystości oraz efektywności udzielanych zamówień, a także uwzględniono istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność, a także wprowadzoną nową instytucję prawną w postaci postępowania koncyliacyjnego.

W rozwiązaniach prawnych projektu ustawy wdrożono dyrektywę klasyczną, dyrektywę sektorową, dyrektywę obronną oraz dyrektywy odwoławcze.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 23.01.2019 r.)

Opinia z 14.02.2019 r. – PZP

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Przedmiotem opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy w wersji z dnia 21 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD188, który dalej będzie również określany mianem „opiniowanego projektu nowelizacji KKS”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (Nr z wykazu: UD 188).

Opinia z 27.01.2019 r. – KKS

Czytaj więcej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.

Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

  1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
  3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
  4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
  5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

W związku z powyższym Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracował i udostępnił okręgowym izbom radców prawnych wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i harmonogram czynności.

Każdy radca prawny może je otrzymać, kontaktując się z okręgową izbą radców prawnych, której jest członkiem.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, datowany na dzień 27 listopada 2017 r., został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W uzasadnieniu Projektu (2017) regulację podzielono na dziesięć części (punktów), w ramach których przedstawiono uzasadnienie projektowanych zmian. Części te obejmują kolejno: przygotowanie rozprawy, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, postępowanie zabezpieczające, koszty sądowe, przepisy wprowadzające i przejściowe. Uzasadnienie Projektu liczy 210 stron, a tekst nowelizacji to 69 stron, co wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z obszerną zmianą prawa procesowego cywilnego i niektórych innych ustaw. Następnie wprowadzono zmiany do Projektu (2017) i przygotowano 27 czerwca 2018 r. kolejny projekt 1, a 13 września 2018 r. następny.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Opinia z 07.01.2019 r. – KPC 14.12.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 4 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD465, który dalej będzie również określany mianem „projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 17.12.2018 r.- projekt zmian KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przedmiotem niniejszej opinii jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w wersji redakcyjnej z dnia 1 października 2018 r., który będzie dalej określany mianem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych lub opiniowanego projektu albo przy użyciu skrótu „p.u.o.p.z.”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opinia z 18 listopada 2018 r. – odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czytaj więcej