Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Opinia OBSiL KRRP o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2018 r. grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2731). Zakres opiniowanej nowelizacji – oprócz rozwiązań normatywnych związanych stricte z ustrojem prokuratury – obejmuje również szereg istotnych zmian dotyczących ustaw kształtujących organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389, 848 i 1045) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045).

Przedmiotowa opinia skupia się jedynie na tych elementach projektu, które odnoszą się do zmian proponowanych w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym, a które – zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w odniesieniu do ich poprawności legislacyjnej – budzą zdecydowane wątpliwości, pod względem ich zgodności z Konstytucją.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 18.07.2018 r.- Projekt zmian ustawy o prokuraturze oraz innych ustaw

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego

10 maja 2017 roku na 62. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji została uchwalona ustawa o ochronie danych osobowych (procedowana pierwotnie jako druk sejmowy nr 2410). Ustawa przekazana do Senatu nie została poddana żadnym zmianom (zob. druk Senatu IX kadencji nr 811). W dniu 16 maja br. na 60. posiedzeniu Senatu IX kadencji podjęto uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek, co jest równoznaczne z zakończeniem parlamentarnej części postępowania ustawodawczego i obowiązkiem przedstawienia uchwalonej ustawy do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Ustawodawca przewidział wejście ustawy w dniu 25 maja 2018 r., co jest zbieżne z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Opinia OBSiL z 22.05.2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie normatywnych podstaw regulacji czasu pracy radców prawnych pełniących służbę na podstawie administracyjnoprawnego stosunku służbowego

Przedmiotowa opinia prawna, wywołana przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczy problemu relacji pomiędzy przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [dalej – urp], a pragmatykami służbowymi funkcjonariuszy służb mundurowych, w zakresie odnoszącym się do kwestii regulowania czasu pracy radców prawnych, pełniących służbę na podstawie stosunku administracyjnoprawnego w formacjach mundurowych.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie normatywnych podstaw regulacji czasu pracy radców prawnych pełniących służbę na podstawie administracyjnoprawnego stosunku służbowego.

Opinia z 30.03.2018 r. -czas pracy r. pr. – funkcjonariusza

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Tematem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”, „inspektor ochrony danych”, a także „DPO”) wynikającej z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) lub funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: „ABI”) w rozumieniu określonym przepisami aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dalej „Ustawa”. Mając na uwadze nieodległy termin rozpoczęcia stosowania przepisów RODO, tj. 25 maja 2018 r., niniejsza opinia koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z funkcją IOD, przy czym rozważania dotyczące wykonywania fukcji IOD w odpowiednim, wynikającym z różnic pomiędzy regulacjami dotyczącymi tych funkcji, zakresie, można odnosić także wykonywania funkcji ABI.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Opinia z 28.03.2018 r. – IOD

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P9-33/17)

Przedłożone do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych założenia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P9-33/17) dotyczą zasad realizacji doręczeń dla osób mieszkających poza Unią Europejską. Podstawą do podjęcia działań w tej materii była petycja osoby fizycznej, która wskazała następujące postulaty:
a) zniesienie obowiązku posiadania pełnomocnika do doręczeń, o którym mowa w art. 11355 k.p.c., dla strony niemającej miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
b) obowiązek przesyłania pism sądowych przy wykorzystaniu pocztą lotniczą;
c) dopuszczenie realizacji doręczeń elektronicznych.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P9-33/17)

Stanowisko OBSiL z 26.03.2018 r. – doręczenia poza UE

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt”) jest wynikiem uchwalenia dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) i konieczności implementacji Dyrektywy. Na wstępie oceny Projektu warto zwrócić uwagę, jaki był cel uchwalenia Dyrektywy 2016/943. Przede wszystkim, celem tym było ujednolicenie niezwykle zróżnicowanych reżimów prawnych chroniących informacje poufne w poszczególnych Państwach Członkowskich UE. Jednocześnie – o czym nie można zapominać – Dyrektywa jest odpowiedzią na istotne zapotrzebowanie przedsiębiorców. Wstępem do prac nad nią było przeprowadzenie przez Komisję Europejską ankiety wśród unijnych firm, której wyniki wyraźnie pokazały istotność tajemnic przedsiębiorstwa dla działalności gospodarczej.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 30.01.2018 r. – zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czytaj więcej

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 listopada 2017 r.) sporządzona na zlecenie OBSiL KRRP

Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (zwany dalej „Projektem”), datowany na dzień 27 listopada 2017 r., został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W uzasadnieniu Projektu (dalej w skrócie „Uzasadnienie Projektu”) całość materii podzielono na dziesięć części (punktów) w ramach których przedstawiono uzasadnienie projektowanych zmian. Części te obejmują kolejno: przygotowanie rozprawy, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, postępowanie zabezpieczające, koszty sądowe, przepisy wprowadzające i przejściowe. Uzasadnienie Projektu liczy 210 stron, a tekst projektowanej nowelizacji zajmuje niemal 70 stron. Powyższe liczby wskazują na to, że mamy to do czynienia obszerną nowelizacją prawa procesowego cywilnego i niektórych innych ustaw (ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 listopada 2017 r.) sporządzoną na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Opinia z 26 lutego 2018 r. do projektu MS – KPC

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca możliwości ustalania z klientem wysokości wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, jest ustalenie czy:

  1. radca prawny może ustalić w umowie z klientem stawkę niższą niż stawka minimalna wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości pomimo braku przesłanek do takiego postępowania, a jeżeli nie może w ten sposób ustalić wynagrodzenia – to czy takie działanie może stanowić delikt dyscyplinarny;
  2. czy przesłanką usprawiedliwiającą takie ukształtowanie wynagrodzenia radcy prawnego, jest pozostawanie z klientem w stosunku stałego zlecenia obsługi prawnej i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia ryczałtowego nie obejmującego jednak wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego lub egzekucyjnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca możliwości ustalania z klientem wysokości wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu.

Opinia z 21.11.2017 r. – ustalenie wynagrodzenia r. pr. w umowie z klientem

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z 27 listopada 2017 r.)

Przedmiotowa opinia dotyczy wskazanego przy piśmie z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DL-I-4190-16/16 projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w założeniu wprowadzać ma ważne zmiany w procedurze cywilnej, mające w istotny sposób usprawnić cywilne postępowanie sądowe.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z 27 listopada 2017 r.)

Opinia z 18.12.2017 r. do projektu zmian KPC

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych pozytywnie opiniuje projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, w zakresie regulacji, której celem jest zwiększenie dostępności usług profesjonalnego zastępstwa przed Urzędem Patentowym RP poprzez poszerzenie kręgu profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do występowania przed tym urzędem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi włączanie) o adwokatów i radców prawnych (tak: art. 1 pkt 64 projektu ustawy, zmieniający art. 236 Ustawy – Prawo własności przemysłowej).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Opinia z 19.12.2017 r. – PWP

Czytaj więcej