Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Niniejszą opinię przygotowano na podstawie projektu Ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wersji z dnia 12 lutego 2019 r. dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Opinię rozpoczynają uwagi o ogólnym charakterze przedstawiające zarysy projektowanego systemu doręczeń elektronicznych. Następnie odniesiono się w niej do przepisów zmieniających ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (dalej: PP). Jest to związane z tym, że system doręczeń przewidziany w Ustawie ma się opierać na istotnej roli operatora wyznaczonego. Kolejna część niniejszej opinii dotyczy przepisów zmieniających ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: UZIE) wprowadzających standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dalej odniesiono się do przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: UCEDIG) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: UKRS). Przepisy te dotyczą nałożenia na podmioty zarejestrowane w CEDIG i KRS obowiązku posiadania skrzynki doręczeń. W kolejnych częściach niniejszej opinii zamieszczono uwagi do przepisów zmieniających ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UPSA).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Opinia z 25 marca 2019 r. – elektronizacja doręczeń