Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obszerne zmiany w zakresie materialnego i formalnego prawa podatkowego.

Obecnie obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej, zmieniane wielokrotnie począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku, stały się niejednoznaczne i nie w pełni adekwatne do praktyki życia gospodarczego. Przepisy Ordynacji podatkowej są również przyczyną licznych sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które to spory w wielu przypadkach kończą się postępowaniem sądowym.

Pierwotna konstrukcja Ordynacji podatkowej w toku licznych poprawek, zmian i poszerzeń zatraciła swój układ. Niecelowym i wręcz niemożliwym wydaje się dalsze modyfikowanie tego aktu prawnego poprzez kolejne nowelizacje.

Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa jest bardzo obszerny, zawiera 728 artykułów. Z projektu wynika, że ustawa – Ordynacja podatkowa ma zostać podzielona na pięć działów: przepisy ogólne, zobowiązania podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania szczególne i przepisy końcowe. Przyjęty podział na sprawia, że projektowany akt jest wewnętrznie uporządkowany. Dodatkowo wyodrębnienie przepisów o charakterze ogólnym sprawia, że są one punktem wyjścia dla dalszych, szczegółowych rozwiązań. W rezultacie zastosowania wspomnianych technik legislacyjnych nowa ustawa jest bardziej przejrzysta, co ma usprawnić jej stosowanie w praktyce.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409).

Opinia z 24.08.2018 r. do projektu ustawy – Ordynacja Podatkowa