Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie potencjalnego wpływu projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Projektowane rozporządzenia wprowadzają istotne zmiany z punktu widzenia funkcjonowania organów sądowych w zakresie przeprowadzania dowodów transgranicznych oraz dokonywania transgranicznych doręczeń dokumentów sądowych oraz pozasądowych, zmiany te będą miały również wpływ na funkcjonowanie profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej.

Przepis art. 3C ust. 1 lit. b) Projektu rozporządzenia dotyczącego doręczeń wprowadza istotne zmiany z perspektywy funkcjonowania profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej, zmierza on do umożliwienia stronie, uczestnikowi postępowania, a także profesjonalnemu pełnomocnikowi uzyskania informacji o adresie osoby, której ma zostać doręczony dokument sądowy lub pozasądowy. Powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa krajowego oraz praktyki sądów, w zakresie wykonania nakładanych na profesjonalnych pełnomocników obowiązków związanych z ustalaniem adresów osób, którym ma nastąpić doręczenie, takich jak strona przeciwna, uczestnik postepowania, czy też świadek. Projektowaną zmianę z perspektywy praktyki profesjonalnego pełnomocnika należy ocenić pozytywnie.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie potencjalnego wpływu projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (dalej jako: „Projekt rozporządzenia dotyczącego doręczeń”), a także projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (dalej jako: „Projekt rozporządzenia dotyczącego dowodów”), na funkcjonowanie profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej.

Opinia z 30.07.2018 r