Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw stanowi zmodyfikowaną wersję projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. poddanego już na wcześniejszych etapach legislacyjnych szerokim komentarzom i opiniowaniu. Projekt w nowym ujęciu obejmuje nadal propozycje ustawodawcy daleko ingerujące w obowiązujący stan prawny i zdecydowanie zwiększające stopień punitywności systemu karnego. Szczegółowe rozwiązania z obszaru części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczą przede wszystkim zasad odpowiedzialności karnej nieletnich, katalogu kar i środków karnych, zasad wymiaru kary grzywny, kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, ogólnych dyrektyw sądowego wymiaru kary, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, powrotności do przestępstwa, kwestii przedawnienia i definicji niektórych wyrażeń ustawowych. Projektowane treści części szczególnej Kodeksu karnego odnoszą się z kolei do zmian w zakresie surowości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych, jak i powołania nowych typów czynów zabronionych. Projekt zawiera nadto zmiany w zapisach wybranych aktów prawnych, tj. kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prawie o ruchu drogowym oraz przepisy intertemporalne.
Z uzasadnienia

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 30.04.2019 r. – KK II