Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Niniejszą opinię przygotowano na podstawie projektu Ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wersji z dnia 12 lutego 2019 r. dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Opinię rozpoczynają uwagi o ogólnym charakterze przedstawiające zarysy projektowanego systemu doręczeń elektronicznych. Następnie odniesiono się w niej do przepisów zmieniających ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (dalej: PP). Jest to związane z tym, że system doręczeń przewidziany w Ustawie ma się opierać na istotnej roli operatora wyznaczonego. Kolejna część niniejszej opinii dotyczy przepisów zmieniających ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: UZIE) wprowadzających standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dalej odniesiono się do przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: UCEDIG) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: UKRS). Przepisy te dotyczą nałożenia na podmioty zarejestrowane w CEDIG i KRS obowiązku posiadania skrzynki doręczeń. W kolejnych częściach niniejszej opinii zamieszczono uwagi do przepisów zmieniających ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UPSA).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Opinia z 25 marca 2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt stanowi wyraz potencjalnej daleko idącej ingerencji ustawodawcy w obowiązujący stan prawny określony Kodeksem karnym. Przewiduje on, generalnie rzecz ujmując, zasadnicze zmiany instytucji kształtujących prawnokarną reakcję na przestępstwo, jak również modyfikację kształtu wybranych znamion typów czynów zabronionych, nadto propozycje nowych typów czynów zabronionych. Proponowane regulacje wskazują więc na kolejną próbę szerokiej reformy obowiązującej kodyfikacji karnej, która gruntownym zmianom poddawana była w latach 2015 i 2016, a więc zaledwie cztery lata temu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 11.03.2019 r. – KK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Zmiany przewidziane w opiniowanym projekcie ustawy, dotyczące Kodeksu postępowania karnego, prowadzą do istotnego przekształcenia systemu i zasad doręczenia pism procesowych w procesie karnym, opartego na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji, w szczególności usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Opinia z 08.03.2019 r. – elektronizacja doręczeń KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólna opinia dotycząca konsekwencji prawnych uchwalenia i ewentualnego wprowadzenia w życie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 12 lutego 2019 przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla funkcjonowania Radców Prawnych (zwana dalej eDoręczenia).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego.

Opinia z 28.02.2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej projektem ustawy, odnosi się do kompleksowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Wprowadzono do niego nowe rozwiązania dotyczące przejrzystości oraz efektywności udzielanych zamówień, a także uwzględniono istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność, a także wprowadzoną nową instytucję prawną w postaci postępowania koncyliacyjnego.

W rozwiązaniach prawnych projektu ustawy wdrożono dyrektywę klasyczną, dyrektywę sektorową, dyrektywę obronną oraz dyrektywy odwoławcze.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 23.01.2019 r.)

Opinia z 14.02.2019 r. – PZP

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212, dalej: Ustawa) wydał rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dalej: Rozporządzenie). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej: Rozporządzenie z 2015 r.).

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy: poz. 6- Anonimowy opis sprawy do nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz poz. 7 – Anonimowy opis udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Stanowisko OBSiL- NPP 28.01.2019

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Przedmiotem opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy w wersji z dnia 21 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD188, który dalej będzie również określany mianem „opiniowanego projektu nowelizacji KKS”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (Nr z wykazu: UD 188).

Opinia z 27.01.2019 r. – KKS

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych

Niniejsza opinia dotyczy interpretacji art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w zakresie problemów prawnych, ujętych w formie następujących pytań:

  1. Czy pracownikowi kancelarii niebędącemu aplikantem, a podchodzącemu do egzaminu radcowskiego przysługuje wynikające z tego przepisu uprawnienie do płatnego urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych?
  2. Jakie są konsekwencje odmowy udzielenia wskazanego urlopu przez pracodawcę?

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych.

Opinia z 23.01.2019 r. – urlop przed egzaminem radcowskim

Czytaj więcej