Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące statusu radcy prawnego w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Przedmiotem niniejszego stanowiska jest analiza statusu radcy prawnego w procesie przetwarzania danych osobowych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1 (dalej: „RODO”) w związku z publikacją wersji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 07 czerwca 2018 r.(dalej jako „projekt ustawy”).

W projekcie ustawy z dnia 07 czerwca 2018 r. zrezygnowano z proponowanego art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870, dalej jako „URP”) znajdującego się w wersji projektu ustawy z 12 września 2017 r. oraz z dnia 28 marca 2018 r. Projektowany przepis w pkt 5 wskazywał, że radcowie prawni – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu są administratorami danych osobowych. Usuwając ten przepis zrezygnowano tym sam z określenia ustawowo statusu radcy prawnego w ramach wykonywania zawodu na gruncie RODO, argumentując, że „Odrębne określanie administratorów danych osobowych w ustawie – Prawo o adwokaturze oraz w ustawie o radcach prawnych nie jest jednak konieczne albowiem wprost z ww. ustaw [w tym URP] wynika kto jest administratorem danych osobowych oraz jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych. ” Wbrew tym twierdzeniem status radcy prawnego w ramach wykonywania zawodu nie wynika wprost z URP i powinien zostać uregulowany ustawowo w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych występujących w praktyce.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące statusu radcy prawnego w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Stanowisko z 03.07.2018 r