Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Uwagi OBSiL KRRP do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika

Projekt ustawy – Karta Praw Podatnika należy, co do zasady ocenić pozytywnie. Projekt ma pośredni wpływ na wykonywanie zawodu przez radców prawnych, będących podatnikami, bez względu na formę wykonywania zawodu radcy prawnego.

Usystematyzowanie i zebranie w jednym akcie prawnym wszystkich uprawnień przyznanych podatnikom jest słusznym i celowym rozwiązaniem. Dzięki wprowadzeniu Karty Praw Podatnika możliwe jest m. in. zwiększenie świadomości prawnej podatników, szczególnie nie posiadających kompletnej wiedzy na temat ich uprawnień i obowiązków w postępowaniu podatkowym.

Analiza poszczególnych postanowień projektu prowadzi jednak do generalnego wniosku, zgodnie z którym projekt zawiera wiele zwrotów niedookreślonych i pojęć niezdefiniowanych dotąd w prawie polskim. Do tej pierwszej kategorii należy zaliczyć sformułowania takie, jak: „należyta ochrona praw podatników”, „odpowiednie konsultowanie”, „odpowiedni czas”, „jasne i zrozumiałe prawo podatkowe”, „prawidłowy sposób”, „niezrozumiały przepis”, „rzetelne postępowanie”. Niezdefiniowanymi pojęciami, zawartymi w opiniowanym projekcie są m. in. „dobra wiara podatnika”, „czynności wymiarowe”, „rozstrzygnięcie podatkowe”. Powyższe może utrudnić lub wręcz uniemożliwić podatnikom zastosowanie się do przepisów w ich konkretnych sytuacjach.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika.

Uwagi OBSiL z 21.05.2019 r