Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Uwagi OBSiL KRRP do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Na stronie 13 uzasadnienia do projektu ustawy wskazano, że w zakresie ograniczeń dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne: „Proponuje się utrzymać dotychczas obowiązujące zakazy określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne, z jednoczesnym ich doprecyzowaniem.” Przykład próby (częściowo udanej) dokonania owego doprecyzowania stanowi proponowane brzmienie art. 36 pkt 4 projektu ustawy, który dotyczy pracowników urzędów państwowych i członków korpusu służby cywilnej zajmujących stanowiska „zaliczane do grupy stanowisk równorzędnych ze stanowiskami określonymi w punkcie trzecim (art. 36 projektu ustawy – dopisek sporządzającego stanowisko) w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu pracowników urzędów państwowych albo członków korpusu służby cywilnej”. W literaturze przedmiotu podniesiono, że dotychczasowe brzmienie analogicznego przepisu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne, tj. przepisu art. 2 pkt 2 tej ustawy, w którym jest mowa o pracownikach urzędów państwowych, w tym członkach korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska „równorzędne pod względem płacowym” ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1 art. 2 ww. ustawy, może budzić wątpliwości interpretacyjne. Mianowicie zwrócono uwagę, że zwrot „stanowisko równorzędne pod względem płacowym” jest niejednoznaczny, co rodzi możliwość jego różnego interpretowania.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Uwagi OBSiL 08.05.2018