Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All posts by Łukasz Kamiński

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej projektem ustawy, odnosi się do kompleksowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Wprowadzono do niego nowe rozwiązania dotyczące przejrzystości oraz efektywności udzielanych zamówień, a także uwzględniono istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność, a także wprowadzoną nową instytucję prawną w postaci postępowania koncyliacyjnego.

W rozwiązaniach prawnych projektu ustawy wdrożono dyrektywę klasyczną, dyrektywę sektorową, dyrektywę obronną oraz dyrektywy odwoławcze.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 23.01.2019 r.)

Opinia z 14.02.2019 r. – PZP

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Przedmiotem opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy w wersji z dnia 21 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD188, który dalej będzie również określany mianem „opiniowanego projektu nowelizacji KKS”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (Nr z wykazu: UD 188).

Opinia z 27.01.2019 r. – KKS

Czytaj więcej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.

Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

  1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
  3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
  4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
  5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

W związku z powyższym Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracował i udostępnił okręgowym izbom radców prawnych wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i harmonogram czynności.

Każdy radca prawny może je otrzymać, kontaktując się z okręgową izbą radców prawnych, której jest członkiem.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, datowany na dzień 27 listopada 2017 r., został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W uzasadnieniu Projektu (2017) regulację podzielono na dziesięć części (punktów), w ramach których przedstawiono uzasadnienie projektowanych zmian. Części te obejmują kolejno: przygotowanie rozprawy, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, postępowanie zabezpieczające, koszty sądowe, przepisy wprowadzające i przejściowe. Uzasadnienie Projektu liczy 210 stron, a tekst nowelizacji to 69 stron, co wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z obszerną zmianą prawa procesowego cywilnego i niektórych innych ustaw. Następnie wprowadzono zmiany do Projektu (2017) i przygotowano 27 czerwca 2018 r. kolejny projekt 1, a 13 września 2018 r. następny.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Opinia z 07.01.2019 r. – KPC 14.12.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 4 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD465, który dalej będzie również określany mianem „projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 17.12.2018 r.- projekt zmian KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przedmiotem niniejszej opinii jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w wersji redakcyjnej z dnia 1 października 2018 r., który będzie dalej określany mianem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych lub opiniowanego projektu albo przy użyciu skrótu „p.u.o.p.z.”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opinia z 18 listopada 2018 r. – odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych dokonuje analizy wszelkich aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania samorządu radcowskiego. W związku z wpływem do Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach procedury uzgodnieniowej projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r. (dalej: „Rozporządzenie” lub „Projekt”), zasadnym jest wyrażenie stanowiska co do przedmiotowego projektu oraz zgłoszenie uwag w ramach procesu legislacyjnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Opinia z 09.11.2018 r. – final

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowy projekt zawiera propozycje zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.). Szczegółowa analiza projektowanych rozwiązań wskazuje, że najistotniejsze zmiany, ujęte w rozporządzeniu nowelizującym dotyczą zasadniczo dwóch kwestii, mianowicie sekwencji przepisów, regulujących funkcjonowanie Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS), a także dopuszczenia możliwości pełnienia obowiązków przewodniczącego wydziału lub kierownika referatu do spraw wizytacji przez sędziego wizytatora (§ 17 ust. 2 Rozporządzenia w proponowanym brzmieniu).

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii na wstępie projektowane rozwiązania stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie procedur związanych z funkcjonowaniem SLPS, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2481). W większości mają one charakter stricte organizacyjny, a nawet techniczny, stąd nie wywołują istotnych zastrzeżeń.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Stanowisko z 24.10.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 23 października 2017r., znak: SP3.8021.2.2017, skierowanym do Krajowej Rady Radców Prawnych poinformowało o prowadzonych konsultacjach w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Discolusre Rules, powołany dalej jako MDR). W celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie, Ministerstwo załączyło do pisma stosowną ankietę. Jednak ani z treści tego pisma, ani z jego załącznika nie wynikało jednoznacznie jakie, są planowane zmiany w polskim systemie prawnym, ani jest ich uzasadnienie. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała krytycznej oceny treści ankiety. Zwróciła uwagę na fakt, że zwiększenie skuteczności identyfikowania i eliminowania agresywnego planowania podatkowego jest niezwykle istotne. Nowe zasady ujawniania danych powinny być jednak zgodne z przepisami prawa unijnego, do których odwołuje się wprost Ministerstwo Finansów, a ponadto planowane zmiany nie mogą naruszać fundamentalnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (w tym tajemnicy zawodowej) jako zawodu zaufania publicznego.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową.

Opinia z 09.09.2018 r. – raportowanie schematów podatkowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 roku opublikowało projekt zmian ustaw o PIT i CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw podatkowych, które zgodnie z założeniem mają wejść w życie od 2019 roku. Projekt liczy 150 stron i wprowadza szereg zmian, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Stosownie do uzasadnienia do projektu zmian w ustawach, nowelizacje mają na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Całość zmian opiera się na polityce 3P zakładającej przejrzystość, prostotę, przyjazność.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Opinia z 04.09.2018 r.- Podatki dochodowe Ordynacja raportowanie schematów pod. werjsa KIRP – final

Czytaj więcej