Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All posts by Łukasz Kamiński

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku dokonania przelewu za nabywane towary lub usługi o wartości 15 000 zł i wyższej na rachunek bankowy nieujawniony w dacie zlecenia płatności w wykazie, wydatek poniesiony przez podatnika zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w tej części. Ponadto działanie takie obarczone będzie ryzykiem poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT. Szczegółowe informację znajdują się w załączeniu.

informacja-biala-lista-podatnikow-vat-12.09.2019-r

Czytaj więcej

Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Celem nowelizacji było wprowadzenie kompleksowej reformy postępowania w sprawach cywilnych bazującej na usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu rozpoznawania spraw przed sądami powszechnymi.
W przygotowanym przez OBSiL opracowaniu zmiany sklasyfikowane zostały w dziewięciu grupach, tj. przygotowanie sprawy do rozpoznania, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, koszty sądowe oraz przepisy wprowadzające i przejściowe.
Niniejsze zestawienie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) przywołaną nowelizacją nie wyczerpuje całości materii. Przygotowane kompendium stanowi jedynie praktyczne omówienie wybranych zmian w procedurze cywilnej z punktu widzenia prawnika – praktyka.
Autorami niniejszego opracowania są: r.pr. dr Anna Zalesińska oraz aplikant radcowski Katarzyna Klimas.

W załączeniu poniżej publikujemy opracowanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego na stanowisku „nieradcowskim” w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji (dalej: „OBSiL”) Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 lipca 2019 r., w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej: „Wnioskodawca”) nr DPR.070.2.2019, 00047877/2019/W dotyczącym możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego przez urzędnika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym „nieradcowskim”.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego na stanowisku „nieradcowskim” w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia z 22.08.2019 r.- Radca prawny na stanowisku nieradcowskim

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w kwestii dopuszczalności odmowy przez radcę prawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu, którego wydania żąda prokurator na podstawie art. 217 § 1 KPK

Podniesione w tytule niniejszej opinii zagadnienie, nawiązujące bezpośrednio do treści pytania leżącego u jej podłoża, dotyczy w istocie dopuszczalności zwrócenia się przez prokuratora w trybie art. 217 § 1 k.p.k. z żądaniem potwierdzenia przez radcę prawnego, występującego w roli pełnomocnika w procesie karnym, zgodności odpisu określonego dokumentu z jego oryginałem.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w kwestii dopuszczalności odmowy przez radcę prawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu, którego wydania żąda prokurator na podstawie art. 217 § 1 KPK.

Opinia z 20.08.2019 r. – poświadczanie dokumentów przez r. pr. – KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Projekt „UD497”, wersja z dnia 8 lipca 2019 r.)

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych niniejszym pozytywnie opiniuje realizowaną koncepcję wprowadzenia do polskiego systemu prawnego sądów własności intelektualnej.

Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje postulowaną zmianę art. 87 i 871 Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy zmieniającej), ustanawiających rzeczników patentowych profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach sądowych z zakresu wszelkich spraw własności intelektualnej.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Projekt „UD497”, wersja z dnia 8 lipca 2019 r.).

Opinia z 14.08.2019 r._kpc_rzecznicy_patetnowi

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

13 czerwca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, przyjęta regulacja wprowadza daleko idące zmiany odnoszące się w zasadzie do każdego z etapów i rodzajów postępowania cywilnego. W szczególności dotyczą one statusu stron postępowania oraz reprezentujących ich pełnomocników. W toku sejmowych prac legislacyjnych nad projektem opiniowanej Ustawy, środowiska prawnicze, reprezentowane przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką, formułowały względem proponowanych rozwiązań liczne zastrzeżenia i wątpliwości, odnoszące się nie tylko do kwestii stricte związanych ze sferą proponowanej zmiany organizacji i przebiegu procesu cywilnego, ale dotyczące również zgodności proponowanych przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 24.06.2019 r. do ustawy z 13.06.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Opiniowany projekt obejmuje nową regulację wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, proponowaną w miejsce regulaminu, obowiązującego dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.).

Zgodnie z § 1 projektu, rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach, porządek urzędowania organów sądów, wykonywania zadań przez sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, w tym zadań związanych z pełnionymi funkcjami, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Opinia z 22.05.2019 r. – PUSP

Czytaj więcej

Uwagi OBSiL KRRP do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika

Projekt ustawy – Karta Praw Podatnika należy, co do zasady ocenić pozytywnie. Projekt ma pośredni wpływ na wykonywanie zawodu przez radców prawnych, będących podatnikami, bez względu na formę wykonywania zawodu radcy prawnego.

Usystematyzowanie i zebranie w jednym akcie prawnym wszystkich uprawnień przyznanych podatnikom jest słusznym i celowym rozwiązaniem. Dzięki wprowadzeniu Karty Praw Podatnika możliwe jest m. in. zwiększenie świadomości prawnej podatników, szczególnie nie posiadających kompletnej wiedzy na temat ich uprawnień i obowiązków w postępowaniu podatkowym.

Analiza poszczególnych postanowień projektu prowadzi jednak do generalnego wniosku, zgodnie z którym projekt zawiera wiele zwrotów niedookreślonych i pojęć niezdefiniowanych dotąd w prawie polskim. Do tej pierwszej kategorii należy zaliczyć sformułowania takie, jak: „należyta ochrona praw podatników”, „odpowiednie konsultowanie”, „odpowiedni czas”, „jasne i zrozumiałe prawo podatkowe”, „prawidłowy sposób”, „niezrozumiały przepis”, „rzetelne postępowanie”. Niezdefiniowanymi pojęciami, zawartymi w opiniowanym projekcie są m. in. „dobra wiara podatnika”, „czynności wymiarowe”, „rozstrzygnięcie podatkowe”. Powyższe może utrudnić lub wręcz uniemożliwić podatnikom zastosowanie się do przepisów w ich konkretnych sytuacjach.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika.

Uwagi OBSiL z 21.05.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw stanowi zmodyfikowaną wersję projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. poddanego już na wcześniejszych etapach legislacyjnych szerokim komentarzom i opiniowaniu. Projekt w nowym ujęciu obejmuje nadal propozycje ustawodawcy daleko ingerujące w obowiązujący stan prawny i zdecydowanie zwiększające stopień punitywności systemu karnego. Szczegółowe rozwiązania z obszaru części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczą przede wszystkim zasad odpowiedzialności karnej nieletnich, katalogu kar i środków karnych, zasad wymiaru kary grzywny, kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, ogólnych dyrektyw sądowego wymiaru kary, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, powrotności do przestępstwa, kwestii przedawnienia i definicji niektórych wyrażeń ustawowych. Projektowane treści części szczególnej Kodeksu karnego odnoszą się z kolei do zmian w zakresie surowości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych, jak i powołania nowych typów czynów zabronionych. Projekt zawiera nadto zmiany w zapisach wybranych aktów prawnych, tj. kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prawie o ruchu drogowym oraz przepisy intertemporalne.
Z uzasadnienia

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 30.04.2019 r. – KK II

Czytaj więcej