Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All posts by Łukasz Kamiński

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 23 października 2017r., znak: SP3.8021.2.2017, skierowanym do Krajowej Rady Radców Prawnych poinformowało o prowadzonych konsultacjach w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Discolusre Rules, powołany dalej jako MDR). W celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie, Ministerstwo załączyło do pisma stosowną ankietę. Jednak ani z treści tego pisma, ani z jego załącznika nie wynikało jednoznacznie jakie, są planowane zmiany w polskim systemie prawnym, ani jest ich uzasadnienie. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała krytycznej oceny treści ankiety. Zwróciła uwagę na fakt, że zwiększenie skuteczności identyfikowania i eliminowania agresywnego planowania podatkowego jest niezwykle istotne. Nowe zasady ujawniania danych powinny być jednak zgodne z przepisami prawa unijnego, do których odwołuje się wprost Ministerstwo Finansów, a ponadto planowane zmiany nie mogą naruszać fundamentalnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (w tym tajemnicy zawodowej) jako zawodu zaufania publicznego.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową.

Opinia z 04.09.2018 r.- Podatki dochodowe Ordynacja raportowanie schematów pod. werjsa KIRP – final

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 roku opublikowało projekt zmian ustaw o PIT i CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw podatkowych, które zgodnie z założeniem mają wejść w życie od 2019 roku. Projekt liczy 150 stron i wprowadza szereg zmian, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Stosownie do uzasadnienia do projektu zmian w ustawach, nowelizacje mają na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Całość zmian opiera się na polityce 3P zakładającej przejrzystość, prostotę, przyjazność.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Opinia z 04.09.2018 r.- Podatki dochodowe Ordynacja raportowanie schematów pod. werjsa KIRP – final

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obszerne zmiany w zakresie materialnego i formalnego prawa podatkowego.

Obecnie obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej, zmieniane wielokrotnie począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku, stały się niejednoznaczne i nie w pełni adekwatne do praktyki życia gospodarczego. Przepisy Ordynacji podatkowej są również przyczyną licznych sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które to spory w wielu przypadkach kończą się postępowaniem sądowym.

Pierwotna konstrukcja Ordynacji podatkowej w toku licznych poprawek, zmian i poszerzeń zatraciła swój układ. Niecelowym i wręcz niemożliwym wydaje się dalsze modyfikowanie tego aktu prawnego poprzez kolejne nowelizacje.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Opinia z 24.08.2018 r. do projektu ustawy – Ordynacja Podatkowa

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 392)

Przeprowadzona całościowa ocena stanu prawnego, a także efektywności orzeczeń sądów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, wskazała na istniejące problemy, wymagające interwencji ustawodawcy. W szczególności dotyczy to niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu o rozwód między rodzicami, bądź w procesie o separację na żądanie jednego z małżonków. Poza tym wymaga usprawnienia postępowanie w sprawach o alimenty na rzecz dziecka. Następna grupa zagadnień dotyczy zwiększenia skuteczności mechanizmów, które wymuszają wykonywanie orzeczeń sądów, ustalających kontakty z dzieckiem oraz procedurę odebrania dziecka. W ramach rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem ważne jest ustawowe uregulowanie pieczy naprzemiennej w sytuacji rozłączenia rodziców.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 392)

Opinia z 03.08.2018 r. – KRO UD 392

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje ponownie przedstawiony projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), w zakresie regulacji, wyłączającej z kręgu profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do występowania przed tym urzędem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi włączanie) adwokatów i radców prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18 lipca 2018 r., zmieniający art. 236 Ustawy – Prawo własności przemysłowej).

Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych postuluje przywrócenie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r. stanowiących kompleksową zmianę brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej – to jest przywrócenie rozwiązań pozwalających adwokatom i radcom prawnym na występowanie w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP we wszystkich rodzajach spraw.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

Opinia Prawo własności przemysłowej 03.08.2018

Czytaj więcej

Stanowisko uzupełniające OBSiL KRRP do opinii OBSiL z dnia 11 czerwca 2018 r. w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego zawarta została w art. 261 KPC (i w zmienionym brzmieniu art. 261 § 2 KPC) propozycja zmiany dotychczasowego uregulowania kwestii tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Przepis ten w zaproponowanym brzmieniu miałby umożliwić zwalnianie przez Sąd radców prawnych (i adwokatów) z tajemnicy zawodowej. Rozwiązanie takie jest niepoprawne aksjologicznie i legislacyjnie i w konsekwencji jest niekorzystne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko uzupełniające Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do opinii OBSiL z dnia 11 czerwca 2018 r. w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

Opinia uzupełniająca UD 180 z 31.07.2018

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2018 r. grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2731). Zakres opiniowanej nowelizacji – oprócz rozwiązań normatywnych związanych stricte z ustrojem prokuratury – obejmuje również szereg istotnych zmian dotyczących ustaw kształtujących organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389, 848 i 1045) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045).

Przedmiotowa opinia skupia się jedynie na tych elementach projektu, które odnoszą się do zmian proponowanych w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym, a które – zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w odniesieniu do ich poprawności legislacyjnej – budzą zdecydowane wątpliwości, pod względem ich zgodności z Konstytucją.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 18.07.2018 r.- Projekt zmian ustawy o prokuraturze oraz innych ustaw

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie udziału radców prawnych w komisjach przetargowych

Opinia niniejsza wydana została w związku z zapytaniem dotyczącym praktyki powoływania radców prawnych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych do składów komisji przetargowych tworzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Praktyka ta polega na rutynowym (każdorazowym) powoływaniu do składu komisji przetargowej radcy prawnego. W związku z tą praktyką sformułowano wniosek o ocenę zgodności z prawem i zasadami etyki zawodowej oraz zasadności udziału radcy prawnego w komisjach w postępowaniach przetargowych prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie udziału radców prawnych w komisjach przetargowych.

Opinia z 28 czerwca 2018 r. – r. pr. w komisji przetargowej

Czytaj więcej

Komunikat w związku z opublikowaniem Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

W dniu 05 czerwca została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa Rady). Dyrektywa Rady weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.

Na mocy Dyrektywy Rady, każde Państwo Członkowskie przyjmie i opublikuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy Rady w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Państwa Członkowskie będą stosowały te przepisy od dnia 1 lipca 2020 roku.

Podmioty zobowiązane do stosowania Dyrektyw Rady powinny wykonywać obowiązki w zakresie zgłaszania informacji na temat uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego od dnia implementacji postanowień Dyrektywy Rady do przepisów prawa krajowego (tj. od dnia 1 lipca 2020 roku), lecz zgłoszenia obejmą wówczas rozwiązania opracowywane po dniu 25 czerwca 2018 roku. Obowiązek zgłoszenia obejmie wszystkie podmioty, które są zwykle zaangażowane w opracowywanie, wprowadzanie do obrotu organizowanie lub nadzorowanie wdrożenia podlegającej zgłoszeniu transakcji lub serii takich transakcji, a także podmioty, które udzielają porad w tym zakresie (w tym radcowie prawni). W Preambule Dyrektywy Rady wskazano jednak, że w pewnych przypadkach obowiązek zgłoszenia może nie być egzekwowalny wobec pośrednika z powodu przewidzianej prawem tajemnicy zawodowej. Jednak aby organy podatkowe nie traciły w takim wypadku możliwości otrzymywania informacji na temat uzgodnień podatkowych potencjalnie powiązanych z agresywnym planowaniem podatkowym, w takich przypadkach konieczne byłoby przeniesienie obowiązku zgłoszenia z pośrednika na podatnika, który korzysta z uzgodnienia. Każde państwo członkowskie może przyjąć niezbędne środki w celu umożliwienia pośrednikom zwolnienia się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących podlegających zgłoszeniu uzgodnień, jeżeli takie zgłoszenie wiązałby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takim jednak wypadku pośrednik (np. radca prawny) będzie informował klienta o obowiązkach informacyjnych raportowanie) wynikających z Dyrektywy Rady. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło projektu ustawy wprowadzającej do systemu prawa polskiego postanowienia zawarte w Dyrektywie Rady, w związku z tym nie jest znany sposób i zakres implementacji przepisów Dyrektywy Rady w Polsce.

Pełny tekst Dyrektywy Rady jest dostępny na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0822&from=PL.

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowane do członków samorządu radców prawnych.

Pismo MF z 26.06 2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Analizowany projekt co do zasady odnosi się do udoskonalenia polskiej konstrukcji upadłości konsumenckiej i stanowi próbę zniwelowania negatywnych tych zjawisk obserwowanych w praktyce sądów orzekających zwłaszcza o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, które wpływają ujemnie na efektywność tej instytucji w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami w innych systemach prawnych. Samą ideę należy z pewnością poprzeć, zważywszy na rosnący poziom zadłużenia Polaków, stanowiący problem, którego ustawodawca nie może nie dostrzegać, pozostaje jednak rozważenie, czy wszystkie zaproponowane w tym projekcie rozwiązania są trafne i bezpieczne dla pewności obrotu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Opinia z 24.06.2018 r. – PU

Czytaj więcej