Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All posts by Łukasz Kamiński

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Analizowany projekt co do zasady odnosi się do udoskonalenia polskiej konstrukcji upadłości konsumenckiej i stanowi próbę zniwelowania negatywnych tych zjawisk obserwowanych w praktyce sądów orzekających zwłaszcza o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, które wpływają ujemnie na efektywność tej instytucji w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami w innych systemach prawnych. Samą ideę należy z pewnością poprzeć, zważywszy na rosnący poziom zadłużenia Polaków, stanowiący problem, którego ustawodawca nie może nie dostrzegać, pozostaje jednak rozważenie, czy wszystkie zaproponowane w tym projekcie rozwiązania są trafne i bezpieczne dla pewności obrotu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Opinia z 24.06.2018 r. – PU

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowa opinia dotyczy wskazanego w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: DL-VI-4601-5/18 projektu zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Przedłożony projekt dokonuje zmian w trzech głównych obszarach, tj. przydział i losowanie spraw z uwzględnieniem pierwszego okresu stosowania Systemu Losowego Przydziału Spraw, zmiany związane z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 5) i wprowadzeniem skargi nadzwyczajnej (co to samej instytucji skargi nadzwyczajnej Krajowa Rada Radów Prawnych podtrzymuje zastrzeżenia wskazane w treści opinii z dnia 12 listopada 2017 r. przedłożonej do projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym) oraz zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu obejmujące podział na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (projekt z 22 maja 2018 r., dalej „projekt”).

Opinia z 18.06.2018 r. – RUSP

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Niniejsza opinia dotyczy projektu z dnia 15 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 dalej jako „k.s.h.”), zakładającego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kolejnego typu spółki, zaliczanej według projektu do spółek kapitałowych, pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA). Projekt stanowi element przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Opinia OBSiL z 10.06.2018 r. – KSH

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549, dalej jako: „Projekt”) ma na celu implementację dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. W trakcie dotychczasowych prac nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę 2016/943 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił swoją opinię względem pierwotnej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy zaś podkreślić, że pewne uwagi zawarte w tej opinii nie zostały uwzględnione, a uzasadnienie dla ich nieuwzględnienia zawarte w przedstawionych wyjaśnieniach do uwag oraz tabeli zbieżności nie może być uznane za usuwające wskazane w Opinii OBSIL KIRP zagrożenia, w tym w szczególności zagrożenie zarzutu wadliwej implementacji Dyrektywy.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549).

Stanowisko z 06.06.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego

10 maja 2017 roku na 62. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji została uchwalona ustawa o ochronie danych osobowych (procedowana pierwotnie jako druk sejmowy nr 2410). Ustawa przekazana do Senatu nie została poddana żadnym zmianom (zob. druk Senatu IX kadencji nr 811). W dniu 16 maja br. na 60. posiedzeniu Senatu IX kadencji podjęto uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek, co jest równoznaczne z zakończeniem parlamentarnej części postępowania ustawodawczego i obowiązkiem przedstawienia uchwalonej ustawy do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Ustawodawca przewidział wejście ustawy w dniu 25 maja 2018 r., co jest zbieżne z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Opinia OBSiL z 22.05.2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu z dnia 18 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy z dnia 18 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi przede wszystkim wypełnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 grudnia 2017 r. (C-403/16) w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych, który został wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. (II OSK 1346/16): „Czy art. 32 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. z 2009 r. Nr L 243, str.1-58), z uwagi na motyw 29 preambuły do kodeksu wizowego i art. 47 akapit pierwszy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2012 r. Nr C 326, str. 391-407), należy rozumieć w ten sposób, że nakłada na państwo członkowskie obowiązek zagwarantowania środka zaskarżenia (odwołania) do sądu?”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu z dnia 18 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Opinia z 19.05.2018 r. – PPSA

Czytaj więcej

Uwagi OBSiL KRRP do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Na stronie 13 uzasadnienia do projektu ustawy wskazano, że w zakresie ograniczeń dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne: „Proponuje się utrzymać dotychczas obowiązujące zakazy określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne, z jednoczesnym ich doprecyzowaniem.” Przykład próby (częściowo udanej) dokonania owego doprecyzowania stanowi proponowane brzmienie art. 36 pkt 4 projektu ustawy, który dotyczy pracowników urzędów państwowych i członków korpusu służby cywilnej zajmujących stanowiska „zaliczane do grupy stanowisk równorzędnych ze stanowiskami określonymi w punkcie trzecim (art. 36 projektu ustawy – dopisek sporządzającego stanowisko) w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu pracowników urzędów państwowych albo członków korpusu służby cywilnej”. W literaturze przedmiotu podniesiono, że dotychczasowe brzmienie analogicznego przepisu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne, tj. przepisu art. 2 pkt 2 tej ustawy, w którym jest mowa o pracownikach urzędów państwowych, w tym członkach korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska „równorzędne pod względem płacowym” ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1 art. 2 ww. ustawy, może budzić wątpliwości interpretacyjne. Mianowicie zwrócono uwagę, że zwrot „stanowisko równorzędne pod względem płacowym” jest niejednoznaczny, co rodzi możliwość jego różnego interpretowania.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Uwagi OBSiL 08.05.2018

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie dopuszczalności i sposobu stosowania wybranych przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (dalej: k.p.k.) w zakresie, w jakim regulacja ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: u.r.p.) nie ma wyczerpującego charakteru (tj. wówczas, gdy określone zagadnienie nie jest przez przepisy u.r.p. uregulowane wystarczająco) jest zgodnie z dyspozycją 74 pkt 1 u.r.p. obowiązkiem organów postępowania dyscyplinarnego, nie zaś jedynie ich uprawnieniem. W literaturze odnaleźć można tezę, wedle której przez obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. należy rozumieć nakaz posłużenia się analogią legis (z ustawy), będącego w istocie „sposobem stosowania prawa w wypadkach wskazanych przez przepis odsyłający”. Trafniejsze wydaje się jednak stanowisko akcentujące różnice (a zatem: odmienność) procesu dokonywania wnioskowania per analogiam od procesu odpowiedniego stosowania przepisów. Jest to tym istotniejsze, że art. 74 pkt 1 u.r.p. jest przepisem odsyłającym systemowo; nie stanowi on więc tzw. odsyłającej klauzuli generalnej, której istotą jest odesłanie pozasystemowe, skierowane do reguł pozaprawnych. Odesłanie zawarte w analizowanym przepisie ma przy tym za przedmiot nie: jeden przepis (tzw. przepis odniesienia), ale całą grupę przepisów.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie dopuszczalności i sposobu stosowania wybranych przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Opinia OBSILZ 29.04.2018 R.-ODPOWIEDNIE STOSOWANIE KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie normatywnych podstaw regulacji czasu pracy radców prawnych pełniących służbę na podstawie administracyjnoprawnego stosunku służbowego

Przedmiotowa opinia prawna, wywołana przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczy problemu relacji pomiędzy przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [dalej – urp], a pragmatykami służbowymi funkcjonariuszy służb mundurowych, w zakresie odnoszącym się do kwestii regulowania czasu pracy radców prawnych, pełniących służbę na podstawie stosunku administracyjnoprawnego w formacjach mundurowych.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie normatywnych podstaw regulacji czasu pracy radców prawnych pełniących służbę na podstawie administracyjnoprawnego stosunku służbowego.

Opinia z 30.03.2018 r. -czas pracy r. pr. – funkcjonariusza

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Tematem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”, „inspektor ochrony danych”, a także „DPO”) wynikającej z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) lub funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (dalej: „ABI”) w rozumieniu określonym przepisami aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dalej „Ustawa”. Mając na uwadze nieodległy termin rozpoczęcia stosowania przepisów RODO, tj. 25 maja 2018 r., niniejsza opinia koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z funkcją IOD, przy czym rozważania dotyczące wykonywania fukcji IOD w odpowiednim, wynikającym z różnic pomiędzy regulacjami dotyczącymi tych funkcji, zakresie, można odnosić także wykonywania funkcji ABI.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie łączenia wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Opinia z 28.03.2018 r. – IOD

Czytaj więcej