Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Opinia OBSiL KRRP na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

13 czerwca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, przyjęta regulacja wprowadza daleko idące zmiany odnoszące się w zasadzie do każdego z etapów i rodzajów postępowania cywilnego. W szczególności dotyczą one statusu stron postępowania oraz reprezentujących ich pełnomocników. W toku sejmowych prac legislacyjnych nad projektem opiniowanej Ustawy, środowiska prawnicze, reprezentowane przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką, formułowały względem proponowanych rozwiązań liczne zastrzeżenia i wątpliwości, odnoszące się nie tylko do kwestii stricte związanych ze sferą proponowanej zmiany organizacji i przebiegu procesu cywilnego, ale dotyczące również zgodności proponowanych przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 24.06.2019 r. do ustawy z 13.06.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Opiniowany projekt obejmuje nową regulację wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, proponowaną w miejsce regulaminu, obowiązującego dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.).

Zgodnie z § 1 projektu, rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach, porządek urzędowania organów sądów, wykonywania zadań przez sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, w tym zadań związanych z pełnionymi funkcjami, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Opinia z 22.05.2019 r. – PUSP

Czytaj więcej

Uwagi OBSiL KRRP do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika

Projekt ustawy – Karta Praw Podatnika należy, co do zasady ocenić pozytywnie. Projekt ma pośredni wpływ na wykonywanie zawodu przez radców prawnych, będących podatnikami, bez względu na formę wykonywania zawodu radcy prawnego.

Usystematyzowanie i zebranie w jednym akcie prawnym wszystkich uprawnień przyznanych podatnikom jest słusznym i celowym rozwiązaniem. Dzięki wprowadzeniu Karty Praw Podatnika możliwe jest m. in. zwiększenie świadomości prawnej podatników, szczególnie nie posiadających kompletnej wiedzy na temat ich uprawnień i obowiązków w postępowaniu podatkowym.

Analiza poszczególnych postanowień projektu prowadzi jednak do generalnego wniosku, zgodnie z którym projekt zawiera wiele zwrotów niedookreślonych i pojęć niezdefiniowanych dotąd w prawie polskim. Do tej pierwszej kategorii należy zaliczyć sformułowania takie, jak: „należyta ochrona praw podatników”, „odpowiednie konsultowanie”, „odpowiedni czas”, „jasne i zrozumiałe prawo podatkowe”, „prawidłowy sposób”, „niezrozumiały przepis”, „rzetelne postępowanie”. Niezdefiniowanymi pojęciami, zawartymi w opiniowanym projekcie są m. in. „dobra wiara podatnika”, „czynności wymiarowe”, „rozstrzygnięcie podatkowe”. Powyższe może utrudnić lub wręcz uniemożliwić podatnikom zastosowanie się do przepisów w ich konkretnych sytuacjach.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy – Karta Praw Podatnika.

Uwagi OBSiL z 21.05.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw stanowi zmodyfikowaną wersję projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. poddanego już na wcześniejszych etapach legislacyjnych szerokim komentarzom i opiniowaniu. Projekt w nowym ujęciu obejmuje nadal propozycje ustawodawcy daleko ingerujące w obowiązujący stan prawny i zdecydowanie zwiększające stopień punitywności systemu karnego. Szczegółowe rozwiązania z obszaru części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczą przede wszystkim zasad odpowiedzialności karnej nieletnich, katalogu kar i środków karnych, zasad wymiaru kary grzywny, kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, ogólnych dyrektyw sądowego wymiaru kary, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, powrotności do przestępstwa, kwestii przedawnienia i definicji niektórych wyrażeń ustawowych. Projektowane treści części szczególnej Kodeksu karnego odnoszą się z kolei do zmian w zakresie surowości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych, jak i powołania nowych typów czynów zabronionych. Projekt zawiera nadto zmiany w zapisach wybranych aktów prawnych, tj. kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prawie o ruchu drogowym oraz przepisy intertemporalne.
Z uzasadnienia

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 30.04.2019 r. – KK II

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Niniejszą opinię przygotowano na podstawie projektu Ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wersji z dnia 12 lutego 2019 r. dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Opinię rozpoczynają uwagi o ogólnym charakterze przedstawiające zarysy projektowanego systemu doręczeń elektronicznych. Następnie odniesiono się w niej do przepisów zmieniających ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (dalej: PP). Jest to związane z tym, że system doręczeń przewidziany w Ustawie ma się opierać na istotnej roli operatora wyznaczonego. Kolejna część niniejszej opinii dotyczy przepisów zmieniających ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: UZIE) wprowadzających standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dalej odniesiono się do przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: UCEDIG) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: UKRS). Przepisy te dotyczą nałożenia na podmioty zarejestrowane w CEDIG i KRS obowiązku posiadania skrzynki doręczeń. W kolejnych częściach niniejszej opinii zamieszczono uwagi do przepisów zmieniających ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA) oraz do przepisów zmieniających ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UPSA).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych dotycząca oceny przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 84.

Opinia z 25 marca 2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt stanowi wyraz potencjalnej daleko idącej ingerencji ustawodawcy w obowiązujący stan prawny określony Kodeksem karnym. Przewiduje on, generalnie rzecz ujmując, zasadnicze zmiany instytucji kształtujących prawnokarną reakcję na przestępstwo, jak również modyfikację kształtu wybranych znamion typów czynów zabronionych, nadto propozycje nowych typów czynów zabronionych. Proponowane regulacje wskazują więc na kolejną próbę szerokiej reformy obowiązującej kodyfikacji karnej, która gruntownym zmianom poddawana była w latach 2015 i 2016, a więc zaledwie cztery lata temu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 11.03.2019 r. – KK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Zmiany przewidziane w opiniowanym projekcie ustawy, dotyczące Kodeksu postępowania karnego, prowadzą do istotnego przekształcenia systemu i zasad doręczenia pism procesowych w procesie karnym, opartego na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji, w szczególności usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w kwestii propozycji zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, wynikających z projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.

Opinia z 08.03.2019 r. – elektronizacja doręczeń KPK

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólna opinia dotycząca konsekwencji prawnych uchwalenia i ewentualnego wprowadzenia w życie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 12 lutego 2019 przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla funkcjonowania Radców Prawnych (zwana dalej eDoręczenia).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego.

Opinia z 28.02.2019 r. – elektronizacja doręczeń

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej projektem ustawy, odnosi się do kompleksowej regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Wprowadzono do niego nowe rozwiązania dotyczące przejrzystości oraz efektywności udzielanych zamówień, a także uwzględniono istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność, a także wprowadzoną nową instytucję prawną w postaci postępowania koncyliacyjnego.

W rozwiązaniach prawnych projektu ustawy wdrożono dyrektywę klasyczną, dyrektywę sektorową, dyrektywę obronną oraz dyrektywy odwoławcze.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dnia 23.01.2019 r.)

Opinia z 14.02.2019 r. – PZP

Czytaj więcej