Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212, dalej: Ustawa) wydał rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dalej: Rozporządzenie). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej: Rozporządzenie z 2015 r.).

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego w związku z wypełnianiem części A karty pomocy: poz. 6- Anonimowy opis sprawy do nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz poz. 7 – Anonimowy opis udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Stanowisko OBSiL- NPP 28.01.2019

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Przedmiotem opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy w wersji z dnia 21 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD188, który dalej będzie również określany mianem „opiniowanego projektu nowelizacji KKS”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (Nr z wykazu: UD 188).

Opinia z 27.01.2019 r. – KKS

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych

Niniejsza opinia dotyczy interpretacji art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w zakresie problemów prawnych, ujętych w formie następujących pytań:

  1. Czy pracownikowi kancelarii niebędącemu aplikantem, a podchodzącemu do egzaminu radcowskiego przysługuje wynikające z tego przepisu uprawnienie do płatnego urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych?
  2. Jakie są konsekwencje odmowy udzielenia wskazanego urlopu przez pracodawcę?

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych.

Opinia z 23.01.2019 r. – urlop przed egzaminem radcowskim

Czytaj więcej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.

Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

  1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
  3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
  4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
  5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

W związku z powyższym Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracował i udostępnił okręgowym izbom radców prawnych wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i harmonogram czynności.

Każdy radca prawny może je otrzymać, kontaktując się z okręgową izbą radców prawnych, której jest członkiem.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, datowany na dzień 27 listopada 2017 r., został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W uzasadnieniu Projektu (2017) regulację podzielono na dziesięć części (punktów), w ramach których przedstawiono uzasadnienie projektowanych zmian. Części te obejmują kolejno: przygotowanie rozprawy, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, postępowanie zabezpieczające, koszty sądowe, przepisy wprowadzające i przejściowe. Uzasadnienie Projektu liczy 210 stron, a tekst nowelizacji to 69 stron, co wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z obszerną zmianą prawa procesowego cywilnego i niektórych innych ustaw. Następnie wprowadzono zmiany do Projektu (2017) i przygotowano 27 czerwca 2018 r. kolejny projekt 1, a 13 września 2018 r. następny.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Opinia z 07.01.2019 r. – KPC 14.12.2018 r

Czytaj więcej

Uwagi OBSiL KRRP do projektu objaśnień podatkowych „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”

Projekt objaśnień podatkowych zawiera wskazówki dotyczące sposobu interpretacji przepisów art. 86a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).

Poniżej znajduje się wykaz zagadnień, które zostały poruszone w projekcie objaśnień i które mogą dotyczyć wykonywania zawodu radcy prawnego.

Poniższe uwagi sporządzono na podstawie:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.), dalej: ustawa – Ordynacja podatkowa;
  • ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2115 ze zm.), dalej: ustawa o radcach prawnych;
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1600 ze zm.), dalej: Kodeks karny.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu objaśnień podatkowych „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”

Uwagi OBSiL z 07.01.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie: ewentualnego naruszenia tajemnicy radcowskiej w wyniku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Niniejsza opinia prawna ma na celu udzielenie odpowiedzi na postawione przez zleceniodawcę następujące pytania, czy wykonywanie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego może stanowić naruszenie tajemnicy radcowskiej? Tak określony cel wyznacza zakres tematyczny merytorycznych rozważań oraz strukturę zleconej opinii. W pierwszej kolejności zostanie poddany analizie prawnej obowiązek przekazywania danych w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przepisy podatkowe przewiduję zastosowanie tego rozwiązania w dwóch przypadkach, czyli jako instytucji ogólnego prawa podatkowego oraz służebnej wobec podatku od towarów i usług (VAT). Pozwoli to na ustalenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu obowiązku raportowania informacji organom podatkowym.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie: ewentualnego naruszenia tajemnicy radcowskiej w wyniku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Opinia z 05.01.2019 r. – JPK a tajemnica

Czytaj więcej