Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 4 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD465, który dalej będzie również określany mianem „projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 17.12.2018 r.- projekt zmian KPK

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (projekt z dnia 5 listopada 2018 roku)

Pozytywnie należy ocenić umieszczenie w rozporządzeniu definicji pojęć używanych w treści aktu prawnego.

Negatywnie należy ocenić konieczność ponoszenia przez podatników (np. radców prawnych) wydatków związanych z konieczną (w mniejszej lub większej odległości czasowej) zmianą stosowanych w kancelarii radcy prawnego kas rejestrujących. Wszyscy radcowie prawni stosujący obecnie kasy rejestrujące (bez względu na ich rodzaj) będą zobowiązani już w 2019 roku dokonać zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży. Planowane zmiany obejmują proces zapisu danych i ich przekazywania oraz zasady postępowania przy zawiadamianiu o czynnościach dotyczących kasy oraz przy ewidencjonowaniu sprzedaży. Nowelizacja obejmie swoim zakresem również osoby prowadzące ewidencje (np. pracownicy), które będą zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń (potwierdzających zapoznanie się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad). Oznacza więc to dodatkowe czynności i procedury, które każdy podatnik będzie musiał zaprowadzić w 2019 roku.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (projekt z dnia 5 listopada 2018 roku).

Stanowisko OBSiL z 21.11.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przedmiotem niniejszej opinii jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w wersji redakcyjnej z dnia 1 października 2018 r., który będzie dalej określany mianem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych lub opiniowanego projektu albo przy użyciu skrótu „p.u.o.p.z.”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opinia z 18 listopada 2018 r. – odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych dokonuje analizy wszelkich aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania samorządu radcowskiego. W związku z wpływem do Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach procedury uzgodnieniowej projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r. (dalej: „Rozporządzenie” lub „Projekt”), zasadnym jest wyrażenie stanowiska co do przedmiotowego projektu oraz zgłoszenie uwag w ramach procesu legislacyjnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Opinia z 09.11.2018 r. – final

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

W pouczeniu zawartym we wzorze urzędowego formularza na str. 1, pkt 2 brakuje informacji, która jest zawarta w treści rozporządzenia i dotyczy niedopuszczalności zmiany struktury formularza. Otóż według art. 4 ust. 2 opiniowanego projektu Rozporządzenia „Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza”.

Informacja ta ma znaczenie praktyczne i jest ważna dla osób wypełniających formularz. W praktyce często bowiem spotykane są wypadki, gdy strony w edytowalnej wersji formularza wpisują niezbędne dane, nie zwracając uwagi, że zmienia się nieco struktura formularza, np. przesunięciu uległa pojedyncza rubryka, co czyni już formularz niezgodny z urzędowym wzorem i uzasadnia wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego (z taką praktyką mamy do czynienia m.in. z formularzami w postępowaniu uproszczonym). Na marginesie, należy jednak zauważyć, że posługiwanie się wzorem formularza wniosku o wszczęcie egzekucji nie będzie obligatoryjne w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych, co może być też interpretowane w ten sposób, że jeżeli strona zmieni strukturę wzoru formularza, to organ egzekucyjny nie będzie wzywał do uzupełnienia braków, przyjmując, że mamy do czynienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożonym w formie pisemnej, ale nie na formularzu.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Stanowisko z 02.11.2018 r

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowy projekt zawiera propozycje zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.). Szczegółowa analiza projektowanych rozwiązań wskazuje, że najistotniejsze zmiany, ujęte w rozporządzeniu nowelizującym dotyczą zasadniczo dwóch kwestii, mianowicie sekwencji przepisów, regulujących funkcjonowanie Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS), a także dopuszczenia możliwości pełnienia obowiązków przewodniczącego wydziału lub kierownika referatu do spraw wizytacji przez sędziego wizytatora (§ 17 ust. 2 Rozporządzenia w proponowanym brzmieniu).

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii na wstępie projektowane rozwiązania stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie procedur związanych z funkcjonowaniem SLPS, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2481). W większości mają one charakter stricte organizacyjny, a nawet techniczny, stąd nie wywołują istotnych zastrzeżeń.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Stanowisko z 24.10.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 23 października 2017r., znak: SP3.8021.2.2017, skierowanym do Krajowej Rady Radców Prawnych poinformowało o prowadzonych konsultacjach w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Discolusre Rules, powołany dalej jako MDR). W celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie, Ministerstwo załączyło do pisma stosowną ankietę. Jednak ani z treści tego pisma, ani z jego załącznika nie wynikało jednoznacznie jakie, są planowane zmiany w polskim systemie prawnym, ani jest ich uzasadnienie. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała krytycznej oceny treści ankiety. Zwróciła uwagę na fakt, że zwiększenie skuteczności identyfikowania i eliminowania agresywnego planowania podatkowego jest niezwykle istotne. Nowe zasady ujawniania danych powinny być jednak zgodne z przepisami prawa unijnego, do których odwołuje się wprost Ministerstwo Finansów, a ponadto planowane zmiany nie mogą naruszać fundamentalnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (w tym tajemnicy zawodowej) jako zawodu zaufania publicznego.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową.

Opinia z 09.09.2018 r. – raportowanie schematów podatkowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 roku opublikowało projekt zmian ustaw o PIT i CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw podatkowych, które zgodnie z założeniem mają wejść w życie od 2019 roku. Projekt liczy 150 stron i wprowadza szereg zmian, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Stosownie do uzasadnienia do projektu zmian w ustawach, nowelizacje mają na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Całość zmian opiera się na polityce 3P zakładającej przejrzystość, prostotę, przyjazność.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Opinia z 04.09.2018 r.- Podatki dochodowe Ordynacja raportowanie schematów pod. werjsa KIRP – final

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503)

Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, z uwagi na konieczność stosowania kas rejestrujących lub wymiany stosowanych przez radców prawnych kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług doradztwa prawnego za wynagrodzeniem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług).

Projekt zakłada, że podatnik zapewni połączenie kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz będzie przesyłał informacje z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Administratorem Repozytorium i danych przekazywanych do Repozytorium będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane przekazywane do Repozytorium mają umożliwić ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dokument elektroniczny powinien jednocześnie przybrać strukturę przewidzianą dla JPK. Przekazywanie danych do Repozytorium ma następować automatycznie i w sposób nieprzerwany, a zapewnienie łączności z Repozytorium należy do podatnika. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym podatnik może przekazywać dane z kasy rejestrującej w ustalonych odstępach czasowych (jeżeli zapewnienie łączności nie będzie możliwe w sposób trwały).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503).

Opinia z 29.08.2018 r. – ustawa o VAT, prawo o miarach- kasy

Czytaj więcej