Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) nakłada nowe obowiązki na radców prawnych.

Zgodnie z treścią art. 2. ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, instytucjami obowiązanymi (czyli podmiotami obowiązanymi do stosowania przepisów ustawy) są: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

  1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
  3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
  4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
  5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

W związku z powyższym Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych opracował i udostępnił okręgowym izbom radców prawnych wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i harmonogram czynności.

Każdy radca prawny może je otrzymać, kontaktując się z okręgową izbą radców prawnych, której jest członkiem.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, datowany na dzień 27 listopada 2017 r., został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. W uzasadnieniu Projektu (2017) regulację podzielono na dziesięć części (punktów), w ramach których przedstawiono uzasadnienie projektowanych zmian. Części te obejmują kolejno: przygotowanie rozprawy, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, inne postępowania odrębne, ogólne usprawnienie postępowania, postępowanie zabezpieczające, koszty sądowe, przepisy wprowadzające i przejściowe. Uzasadnienie Projektu liczy 210 stron, a tekst nowelizacji to 69 stron, co wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z obszerną zmianą prawa procesowego cywilnego i niektórych innych ustaw. Następnie wprowadzono zmiany do Projektu (2017) i przygotowano 27 czerwca 2018 r. kolejny projekt 1, a 13 września 2018 r. następny.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Opinia z 07.01.2019 r. – KPC 14.12.2018 r

Czytaj więcej

Uwagi OBSiL KRRP do projektu objaśnień podatkowych „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”

Projekt objaśnień podatkowych zawiera wskazówki dotyczące sposobu interpretacji przepisów art. 86a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).

Poniżej znajduje się wykaz zagadnień, które zostały poruszone w projekcie objaśnień i które mogą dotyczyć wykonywania zawodu radcy prawnego.

Poniższe uwagi sporządzono na podstawie:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.), dalej: ustawa – Ordynacja podatkowa;
  • ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2115 ze zm.), dalej: ustawa o radcach prawnych;
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1600 ze zm.), dalej: Kodeks karny.

W załączeniu poniżej publikujemy Uwagi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu objaśnień podatkowych „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”

Uwagi OBSiL z 07.01.2019 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie: ewentualnego naruszenia tajemnicy radcowskiej w wyniku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Niniejsza opinia prawna ma na celu udzielenie odpowiedzi na postawione przez zleceniodawcę następujące pytania, czy wykonywanie obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego może stanowić naruszenie tajemnicy radcowskiej? Tak określony cel wyznacza zakres tematyczny merytorycznych rozważań oraz strukturę zleconej opinii. W pierwszej kolejności zostanie poddany analizie prawnej obowiązek przekazywania danych w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przepisy podatkowe przewiduję zastosowanie tego rozwiązania w dwóch przypadkach, czyli jako instytucji ogólnego prawa podatkowego oraz służebnej wobec podatku od towarów i usług (VAT). Pozwoli to na ustalenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu obowiązku raportowania informacji organom podatkowym.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie: ewentualnego naruszenia tajemnicy radcowskiej w wyniku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Opinia z 05.01.2019 r. – JPK a tajemnica

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 4 grudnia 2018 r., zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” pod numerem UD465, który dalej będzie również określany mianem „projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 17.12.2018 r.- projekt zmian KPK

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (projekt z dnia 5 listopada 2018 roku)

Pozytywnie należy ocenić umieszczenie w rozporządzeniu definicji pojęć używanych w treści aktu prawnego.

Negatywnie należy ocenić konieczność ponoszenia przez podatników (np. radców prawnych) wydatków związanych z konieczną (w mniejszej lub większej odległości czasowej) zmianą stosowanych w kancelarii radcy prawnego kas rejestrujących. Wszyscy radcowie prawni stosujący obecnie kasy rejestrujące (bez względu na ich rodzaj) będą zobowiązani już w 2019 roku dokonać zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży. Planowane zmiany obejmują proces zapisu danych i ich przekazywania oraz zasady postępowania przy zawiadamianiu o czynnościach dotyczących kasy oraz przy ewidencjonowaniu sprzedaży. Nowelizacja obejmie swoim zakresem również osoby prowadzące ewidencje (np. pracownicy), które będą zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń (potwierdzających zapoznanie się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad). Oznacza więc to dodatkowe czynności i procedury, które każdy podatnik będzie musiał zaprowadzić w 2019 roku.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (projekt z dnia 5 listopada 2018 roku).

Stanowisko OBSiL z 21.11.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przedmiotem niniejszej opinii jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w wersji redakcyjnej z dnia 1 października 2018 r., który będzie dalej określany mianem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych lub opiniowanego projektu albo przy użyciu skrótu „p.u.o.p.z.”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opinia z 18 listopada 2018 r. – odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych dokonuje analizy wszelkich aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania samorządu radcowskiego. W związku z wpływem do Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach procedury uzgodnieniowej projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r. (dalej: „Rozporządzenie” lub „Projekt”), zasadnym jest wyrażenie stanowiska co do przedmiotowego projektu oraz zgłoszenie uwag w ramach procesu legislacyjnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Opinia z 09.11.2018 r. – final

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

W pouczeniu zawartym we wzorze urzędowego formularza na str. 1, pkt 2 brakuje informacji, która jest zawarta w treści rozporządzenia i dotyczy niedopuszczalności zmiany struktury formularza. Otóż według art. 4 ust. 2 opiniowanego projektu Rozporządzenia „Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza”.

Informacja ta ma znaczenie praktyczne i jest ważna dla osób wypełniających formularz. W praktyce często bowiem spotykane są wypadki, gdy strony w edytowalnej wersji formularza wpisują niezbędne dane, nie zwracając uwagi, że zmienia się nieco struktura formularza, np. przesunięciu uległa pojedyncza rubryka, co czyni już formularz niezgodny z urzędowym wzorem i uzasadnia wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego (z taką praktyką mamy do czynienia m.in. z formularzami w postępowaniu uproszczonym). Na marginesie, należy jednak zauważyć, że posługiwanie się wzorem formularza wniosku o wszczęcie egzekucji nie będzie obligatoryjne w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych, co może być też interpretowane w ten sposób, że jeżeli strona zmieni strukturę wzoru formularza, to organ egzekucyjny nie będzie wzywał do uzupełnienia braków, przyjmując, że mamy do czynienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożonym w formie pisemnej, ale nie na formularzu.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Stanowisko z 02.11.2018 r

Czytaj więcej