Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowy projekt zawiera propozycje zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.). Szczegółowa analiza projektowanych rozwiązań wskazuje, że najistotniejsze zmiany, ujęte w rozporządzeniu nowelizującym dotyczą zasadniczo dwóch kwestii, mianowicie sekwencji przepisów, regulujących funkcjonowanie Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS), a także dopuszczenia możliwości pełnienia obowiązków przewodniczącego wydziału lub kierownika referatu do spraw wizytacji przez sędziego wizytatora (§ 17 ust. 2 Rozporządzenia w proponowanym brzmieniu).

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii na wstępie projektowane rozwiązania stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie procedur związanych z funkcjonowaniem SLPS, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2481). W większości mają one charakter stricte organizacyjny, a nawet techniczny, stąd nie wywołują istotnych zastrzeżeń.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Stanowisko z 24.10.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 23 października 2017r., znak: SP3.8021.2.2017, skierowanym do Krajowej Rady Radców Prawnych poinformowało o prowadzonych konsultacjach w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Discolusre Rules, powołany dalej jako MDR). W celu przedstawienia stanowiska w tej sprawie, Ministerstwo załączyło do pisma stosowną ankietę. Jednak ani z treści tego pisma, ani z jego załącznika nie wynikało jednoznacznie jakie, są planowane zmiany w polskim systemie prawnym, ani jest ich uzasadnienie. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała krytycznej oceny treści ankiety. Zwróciła uwagę na fakt, że zwiększenie skuteczności identyfikowania i eliminowania agresywnego planowania podatkowego jest niezwykle istotne. Nowe zasady ujawniania danych powinny być jednak zgodne z przepisami prawa unijnego, do których odwołuje się wprost Ministerstwo Finansów, a ponadto planowane zmiany nie mogą naruszać fundamentalnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (w tym tajemnicy zawodowej) jako zawodu zaufania publicznego.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawnych aspektów nałożenia na radców prawnych obowiązku raportowania schematów podatkowych i jego wpływu na ustawową tajemnicę zawodową.

Opinia z 09.09.2018 r. – raportowanie schematów podatkowych

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 roku opublikowało projekt zmian ustaw o PIT i CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw podatkowych, które zgodnie z założeniem mają wejść w życie od 2019 roku. Projekt liczy 150 stron i wprowadza szereg zmian, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Stosownie do uzasadnienia do projektu zmian w ustawach, nowelizacje mają na celu uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Całość zmian opiera się na polityce 3P zakładającej przejrzystość, prostotę, przyjazność.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 24 sierpnia 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UC 135)

Opinia z 04.09.2018 r.- Podatki dochodowe Ordynacja raportowanie schematów pod. werjsa KIRP – final

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503)

Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, z uwagi na konieczność stosowania kas rejestrujących lub wymiany stosowanych przez radców prawnych kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług doradztwa prawnego za wynagrodzeniem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług).

Projekt zakłada, że podatnik zapewni połączenie kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz będzie przesyłał informacje z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Administratorem Repozytorium i danych przekazywanych do Repozytorium będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane przekazywane do Repozytorium mają umożliwić ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dokument elektroniczny powinien jednocześnie przybrać strukturę przewidzianą dla JPK. Przekazywanie danych do Repozytorium ma następować automatycznie i w sposób nieprzerwany, a zapewnienie łączności z Repozytorium należy do podatnika. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym podatnik może przekazywać dane z kasy rejestrującej w ustalonych odstępach czasowych (jeżeli zapewnienie łączności nie będzie możliwe w sposób trwały).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503).

Opinia z 29.08.2018 r. – ustawa o VAT, prawo o miarach- kasy

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obszerne zmiany w zakresie materialnego i formalnego prawa podatkowego.

Obecnie obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej, zmieniane wielokrotnie począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku, stały się niejednoznaczne i nie w pełni adekwatne do praktyki życia gospodarczego. Przepisy Ordynacji podatkowej są również przyczyną licznych sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które to spory w wielu przypadkach kończą się postępowaniem sądowym.

Pierwotna konstrukcja Ordynacji podatkowej w toku licznych poprawek, zmian i poszerzeń zatraciła swój układ. Niecelowym i wręcz niemożliwym wydaje się dalsze modyfikowanie tego aktu prawnego poprzez kolejne nowelizacje.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Opinia z 24.08.2018 r. do projektu ustawy – Ordynacja Podatkowa

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409)

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obszerne zmiany w zakresie materialnego i formalnego prawa podatkowego.

Obecnie obowiązujące przepisy ordynacji podatkowej, zmieniane wielokrotnie począwszy od dnia 1 stycznia 1998 roku, stały się niejednoznaczne i nie w pełni adekwatne do praktyki życia gospodarczego. Przepisy Ordynacji podatkowej są również przyczyną licznych sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które to spory w wielu przypadkach kończą się postępowaniem sądowym.

Pierwotna konstrukcja Ordynacji podatkowej w toku licznych poprawek, zmian i poszerzeń zatraciła swój układ. Niecelowym i wręcz niemożliwym wydaje się dalsze modyfikowanie tego aktu prawnego poprzez kolejne nowelizacje.

Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa jest bardzo obszerny, zawiera 728 artykułów. Z projektu wynika, że ustawa – Ordynacja podatkowa ma zostać podzielona na pięć działów: przepisy ogólne, zobowiązania podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania szczególne i przepisy końcowe. Przyjęty podział na sprawia, że projektowany akt jest wewnętrznie uporządkowany. Dodatkowo wyodrębnienie przepisów o charakterze ogólnym sprawia, że są one punktem wyjścia dla dalszych, szczegółowych rozwiązań. W rezultacie zastosowania wspomnianych technik legislacyjnych nowa ustawa jest bardziej przejrzysta, co ma usprawnić jej stosowanie w praktyce.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy z dnia 4 lipca 2018 roku – Ordynacja podatkowa (Nr z wykazu prac legislacyjnych: UD 409).

Opinia z 24.08.2018 r. do projektu ustawy – Ordynacja Podatkowa

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Prawo do broni nie należy do sfery regulowanej w Konstytucji, wobec czego ustawodawca posiada stosunkowo szeroką możliwość reglamentowania dostępu do niej w aktach rangi ustawowej, przy czym przyjęta w ten sposób regulacja nie może naruszać innych konstytucyjnych praw i wolności.

Przedstawiony w dniu 3 sierpnia 2018 r. projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zakłada obostrzenie zasad obowiązujących w odniesieniu do broni i amunicji wyraźnie ponad potrzebę wynikającą z konieczności wdrożenia reguł zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 137/22 z dnia 24.05.2017), a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej) oraz ustanawiającym zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z 30.3.2012) jak też w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2015/2403 ustanawiającym wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L 2015.333.62 z 9.12.2015).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Opinia z 16.08.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 392)

Przeprowadzona całościowa ocena stanu prawnego, a także efektywności orzeczeń sądów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, wskazała na istniejące problemy, wymagające interwencji ustawodawcy. W szczególności dotyczy to niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu o rozwód między rodzicami, bądź w procesie o separację na żądanie jednego z małżonków. Poza tym wymaga usprawnienia postępowanie w sprawach o alimenty na rzecz dziecka. Następna grupa zagadnień dotyczy zwiększenia skuteczności mechanizmów, które wymuszają wykonywanie orzeczeń sądów, ustalających kontakty z dzieckiem oraz procedurę odebrania dziecka. W ramach rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem ważne jest ustawowe uregulowanie pieczy naprzemiennej w sytuacji rozłączenia rodziców.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 392)

Opinia z 03.08.2018 r. – KRO UD 392

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje ponownie przedstawiony projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), w zakresie regulacji, wyłączającej z kręgu profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do występowania przed tym urzędem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi włączanie) adwokatów i radców prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18 lipca 2018 r., zmieniający art. 236 Ustawy – Prawo własności przemysłowej).

Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych postuluje przywrócenie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r. stanowiących kompleksową zmianę brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej – to jest przywrócenie rozwiązań pozwalających adwokatom i radcom prawnym na występowanie w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP we wszystkich rodzajach spraw.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

Opinia Prawo własności przemysłowej 03.08.2018

Czytaj więcej