Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Stanowisko uzupełniające OBSiL KRRP do opinii OBSiL z dnia 11 czerwca 2018 r. w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego zawarta została w art. 261 KPC (i w zmienionym brzmieniu art. 261 § 2 KPC) propozycja zmiany dotychczasowego uregulowania kwestii tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego. Przepis ten w zaproponowanym brzmieniu miałby umożliwić zwalnianie przez Sąd radców prawnych (i adwokatów) z tajemnicy zawodowej. Rozwiązanie takie jest niepoprawne aksjologicznie i legislacyjnie i w konsekwencji jest niekorzystne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko uzupełniające Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do opinii OBSiL z dnia 11 czerwca 2018 r. w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

Opinia uzupełniająca UD 180 z 31.07.2018

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie potencjalnego wpływu projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Projektowane rozporządzenia wprowadzają istotne zmiany z punktu widzenia funkcjonowania organów sądowych w zakresie przeprowadzania dowodów transgranicznych oraz dokonywania transgranicznych doręczeń dokumentów sądowych oraz pozasądowych, zmiany te będą miały również wpływ na funkcjonowanie profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej.

Przepis art. 3C ust. 1 lit. b) Projektu rozporządzenia dotyczącego doręczeń wprowadza istotne zmiany z perspektywy funkcjonowania profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej, zmierza on do umożliwienia stronie, uczestnikowi postępowania, a także profesjonalnemu pełnomocnikowi uzyskania informacji o adresie osoby, której ma zostać doręczony dokument sądowy lub pozasądowy. Powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa krajowego oraz praktyki sądów, w zakresie wykonania nakładanych na profesjonalnych pełnomocników obowiązków związanych z ustalaniem adresów osób, którym ma nastąpić doręczenie, takich jak strona przeciwna, uczestnik postepowania, czy też świadek. Projektowaną zmianę z perspektywy praktyki profesjonalnego pełnomocnika należy ocenić pozytywnie.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie potencjalnego wpływu projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (dalej jako: „Projekt rozporządzenia dotyczącego doręczeń”), a także projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (dalej jako: „Projekt rozporządzenia dotyczącego dowodów”), na funkcjonowanie profesjonalnego pełnomocnika w przestrzeni prawnej.

Opinia z 30.07.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

11 lipca 2018 r. grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2731). Zakres opiniowanej nowelizacji – oprócz rozwiązań normatywnych związanych stricte z ustrojem prokuratury – obejmuje również szereg istotnych zmian dotyczących ustaw kształtujących organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389, 848 i 1045) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045).

Przedmiotowa opinia skupia się jedynie na tych elementach projektu, które odnoszą się do zmian proponowanych w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym, a które – zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w odniesieniu do ich poprawności legislacyjnej – budzą zdecydowane wątpliwości, pod względem ich zgodności z Konstytucją.

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 18.07.2018 r.- Projekt zmian ustawy o prokuraturze oraz innych ustaw

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące statusu radcy prawnego w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Przedmiotem niniejszego stanowiska jest analiza statusu radcy prawnego w procesie przetwarzania danych osobowych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1 (dalej: „RODO”) w związku z publikacją wersji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 07 czerwca 2018 r.(dalej jako „projekt ustawy”).

W projekcie ustawy z dnia 07 czerwca 2018 r. zrezygnowano z proponowanego art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870, dalej jako „URP”) znajdującego się w wersji projektu ustawy z 12 września 2017 r. oraz z dnia 28 marca 2018 r. Projektowany przepis w pkt 5 wskazywał, że radcowie prawni – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu są administratorami danych osobowych. Usuwając ten przepis zrezygnowano tym sam z określenia ustawowo statusu radcy prawnego w ramach wykonywania zawodu na gruncie RODO, argumentując, że „Odrębne określanie administratorów danych osobowych w ustawie – Prawo o adwokaturze oraz w ustawie o radcach prawnych nie jest jednak konieczne albowiem wprost z ww. ustaw [w tym URP] wynika kto jest administratorem danych osobowych oraz jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych. ” Wbrew tym twierdzeniem status radcy prawnego w ramach wykonywania zawodu nie wynika wprost z URP i powinien zostać uregulowany ustawowo w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych występujących w praktyce.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące statusu radcy prawnego w związku z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Stanowisko z 03.07.2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie udziału radców prawnych w komisjach przetargowych

Opinia niniejsza wydana została w związku z zapytaniem dotyczącym praktyki powoływania radców prawnych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych do składów komisji przetargowych tworzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Praktyka ta polega na rutynowym (każdorazowym) powoływaniu do składu komisji przetargowej radcy prawnego. W związku z tą praktyką sformułowano wniosek o ocenę zgodności z prawem i zasadami etyki zawodowej oraz zasadności udziału radcy prawnego w komisjach w postępowaniach przetargowych prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie udziału radców prawnych w komisjach przetargowych.

Opinia z 28 czerwca 2018 r. – r. pr. w komisji przetargowej

Czytaj więcej

Komunikat w związku z opublikowaniem Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

W dniu 05 czerwca została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa Rady). Dyrektywa Rady weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.

Na mocy Dyrektywy Rady, każde Państwo Członkowskie przyjmie i opublikuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy Rady w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Państwa Członkowskie będą stosowały te przepisy od dnia 1 lipca 2020 roku.

Podmioty zobowiązane do stosowania Dyrektyw Rady powinny wykonywać obowiązki w zakresie zgłaszania informacji na temat uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego od dnia implementacji postanowień Dyrektywy Rady do przepisów prawa krajowego (tj. od dnia 1 lipca 2020 roku), lecz zgłoszenia obejmą wówczas rozwiązania opracowywane po dniu 25 czerwca 2018 roku. Obowiązek zgłoszenia obejmie wszystkie podmioty, które są zwykle zaangażowane w opracowywanie, wprowadzanie do obrotu organizowanie lub nadzorowanie wdrożenia podlegającej zgłoszeniu transakcji lub serii takich transakcji, a także podmioty, które udzielają porad w tym zakresie (w tym radcowie prawni). W Preambule Dyrektywy Rady wskazano jednak, że w pewnych przypadkach obowiązek zgłoszenia może nie być egzekwowalny wobec pośrednika z powodu przewidzianej prawem tajemnicy zawodowej. Jednak aby organy podatkowe nie traciły w takim wypadku możliwości otrzymywania informacji na temat uzgodnień podatkowych potencjalnie powiązanych z agresywnym planowaniem podatkowym, w takich przypadkach konieczne byłoby przeniesienie obowiązku zgłoszenia z pośrednika na podatnika, który korzysta z uzgodnienia. Każde państwo członkowskie może przyjąć niezbędne środki w celu umożliwienia pośrednikom zwolnienia się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących podlegających zgłoszeniu uzgodnień, jeżeli takie zgłoszenie wiązałby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takim jednak wypadku pośrednik (np. radca prawny) będzie informował klienta o obowiązkach informacyjnych raportowanie) wynikających z Dyrektywy Rady. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło projektu ustawy wprowadzającej do systemu prawa polskiego postanowienia zawarte w Dyrektywie Rady, w związku z tym nie jest znany sposób i zakres implementacji przepisów Dyrektywy Rady w Polsce.

Pełny tekst Dyrektywy Rady jest dostępny na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0822&from=PL.

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowane do członków samorządu radców prawnych.

Pismo MF z 26.06 2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Analizowany projekt co do zasady odnosi się do udoskonalenia polskiej konstrukcji upadłości konsumenckiej i stanowi próbę zniwelowania negatywnych tych zjawisk obserwowanych w praktyce sądów orzekających zwłaszcza o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, które wpływają ujemnie na efektywność tej instytucji w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami w innych systemach prawnych. Samą ideę należy z pewnością poprzeć, zważywszy na rosnący poziom zadłużenia Polaków, stanowiący problem, którego ustawodawca nie może nie dostrzegać, pozostaje jednak rozważenie, czy wszystkie zaproponowane w tym projekcie rozwiązania są trafne i bezpieczne dla pewności obrotu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Opinia z 24.06.2018 r. – PU

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowa opinia dotyczy wskazanego w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: DL-VI-4601-5/18 projektu zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Przedłożony projekt dokonuje zmian w trzech głównych obszarach, tj. przydział i losowanie spraw z uwzględnieniem pierwszego okresu stosowania Systemu Losowego Przydziału Spraw, zmiany związane z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 5) i wprowadzeniem skargi nadzwyczajnej (co to samej instytucji skargi nadzwyczajnej Krajowa Rada Radów Prawnych podtrzymuje zastrzeżenia wskazane w treści opinii z dnia 12 listopada 2017 r. przedłożonej do projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym) oraz zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu obejmujące podział na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (projekt z 22 maja 2018 r., dalej „projekt”).

Opinia z 18.06.2018 r. – RUSP

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

W przedłożonym projekcie można wyróżnić dwie płaszczyzny zmian, na których koncentruje się ustawodawca, tj. stworzenie skutecznego, jednorodnego i nowoczesnego elektronicznego systemu ogłoszeń sądowych oraz określenie zasad i trybu postępowania z informacjami niejawnymi oraz tajemnicą zawodową w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. W związku z powyższym uwagi i zastrzeżenia odnoszące się do przedłożonego projektu zostaną przedstawione z uwzględnieniem powyższej dychotomii.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

Opinia z 11.06.2018 r. – KPC

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Niniejsza opinia dotyczy projektu z dnia 15 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 dalej jako „k.s.h.”), zakładającego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kolejnego typu spółki, zaliczanej według projektu do spółek kapitałowych, pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA). Projekt stanowi element przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Opinia OBSiL z 10.06.2018 r. – KSH

Czytaj więcej