Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Kategoria: Aktualności

Komunikat w związku z opublikowaniem Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

W dniu 05 czerwca została opublikowana Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa Rady). Dyrektywa Rady weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.

Na mocy Dyrektywy Rady, każde Państwo Członkowskie przyjmie i opublikuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy Rady w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Państwa Członkowskie będą stosowały te przepisy od dnia 1 lipca 2020 roku.

Podmioty zobowiązane do stosowania Dyrektyw Rady powinny wykonywać obowiązki w zakresie zgłaszania informacji na temat uzgodnień z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego od dnia implementacji postanowień Dyrektywy Rady do przepisów prawa krajowego (tj. od dnia 1 lipca 2020 roku), lecz zgłoszenia obejmą wówczas rozwiązania opracowywane po dniu 25 czerwca 2018 roku. Obowiązek zgłoszenia obejmie wszystkie podmioty, które są zwykle zaangażowane w opracowywanie, wprowadzanie do obrotu organizowanie lub nadzorowanie wdrożenia podlegającej zgłoszeniu transakcji lub serii takich transakcji, a także podmioty, które udzielają porad w tym zakresie (w tym radcowie prawni). W Preambule Dyrektywy Rady wskazano jednak, że w pewnych przypadkach obowiązek zgłoszenia może nie być egzekwowalny wobec pośrednika z powodu przewidzianej prawem tajemnicy zawodowej. Jednak aby organy podatkowe nie traciły w takim wypadku możliwości otrzymywania informacji na temat uzgodnień podatkowych potencjalnie powiązanych z agresywnym planowaniem podatkowym, w takich przypadkach konieczne byłoby przeniesienie obowiązku zgłoszenia z pośrednika na podatnika, który korzysta z uzgodnienia. Każde państwo członkowskie może przyjąć niezbędne środki w celu umożliwienia pośrednikom zwolnienia się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących podlegających zgłoszeniu uzgodnień, jeżeli takie zgłoszenie wiązałby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. W takim jednak wypadku pośrednik (np. radca prawny) będzie informował klienta o obowiązkach informacyjnych raportowanie) wynikających z Dyrektywy Rady. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło projektu ustawy wprowadzającej do systemu prawa polskiego postanowienia zawarte w Dyrektywie Rady, w związku z tym nie jest znany sposób i zakres implementacji przepisów Dyrektywy Rady w Polsce.

Pełny tekst Dyrektywy Rady jest dostępny na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0822&from=PL.

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowane do członków samorządu radców prawnych.

Pismo MF z 26.06 2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Analizowany projekt co do zasady odnosi się do udoskonalenia polskiej konstrukcji upadłości konsumenckiej i stanowi próbę zniwelowania negatywnych tych zjawisk obserwowanych w praktyce sądów orzekających zwłaszcza o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, które wpływają ujemnie na efektywność tej instytucji w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami w innych systemach prawnych. Samą ideę należy z pewnością poprzeć, zważywszy na rosnący poziom zadłużenia Polaków, stanowiący problem, którego ustawodawca nie może nie dostrzegać, pozostaje jednak rozważenie, czy wszystkie zaproponowane w tym projekcie rozwiązania są trafne i bezpieczne dla pewności obrotu prawnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 18 kwietnia 2018 r.).

Opinia z 24.06.2018 r. – PU

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowa opinia dotyczy wskazanego w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: DL-VI-4601-5/18 projektu zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Przedłożony projekt dokonuje zmian w trzech głównych obszarach, tj. przydział i losowanie spraw z uwzględnieniem pierwszego okresu stosowania Systemu Losowego Przydziału Spraw, zmiany związane z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 5) i wprowadzeniem skargi nadzwyczajnej (co to samej instytucji skargi nadzwyczajnej Krajowa Rada Radów Prawnych podtrzymuje zastrzeżenia wskazane w treści opinii z dnia 12 listopada 2017 r. przedłożonej do projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym) oraz zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu obejmujące podział na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (projekt z 22 maja 2018 r., dalej „projekt”).

Opinia z 18.06.2018 r. – RUSP

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

W przedłożonym projekcie można wyróżnić dwie płaszczyzny zmian, na których koncentruje się ustawodawca, tj. stworzenie skutecznego, jednorodnego i nowoczesnego elektronicznego systemu ogłoszeń sądowych oraz określenie zasad i trybu postępowania z informacjami niejawnymi oraz tajemnicą zawodową w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. W związku z powyższym uwagi i zastrzeżenia odnoszące się do przedłożonego projektu zostaną przedstawione z uwzględnieniem powyższej dychotomii.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu z dnia 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr UD 180)

Opinia z 11.06.2018 r. – KPC

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

Niniejsza opinia dotyczy projektu z dnia 15 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 dalej jako „k.s.h.”), zakładającego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kolejnego typu spółki, zaliczanej według projektu do spółek kapitałowych, pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA). Projekt stanowi element przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Opinia OBSiL z 10.06.2018 r. – KSH

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549, dalej jako: „Projekt”) ma na celu implementację dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. W trakcie dotychczasowych prac nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę 2016/943 Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił swoją opinię względem pierwotnej propozycji legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy zaś podkreślić, że pewne uwagi zawarte w tej opinii nie zostały uwzględnione, a uzasadnienie dla ich nieuwzględnienia zawarte w przedstawionych wyjaśnieniach do uwag oraz tabeli zbieżności nie może być uznane za usuwające wskazane w Opinii OBSIL KIRP zagrożenia, w tym w szczególności zagrożenie zarzutu wadliwej implementacji Dyrektywy.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych odnośnie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549).

Stanowisko z 06.06.2018 r

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości uznania pism procesowych za przejaw działalności twórczej oraz korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

Radca Prawny zwrócił się do Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie możliwości uznania pism procesowych za przejaw działalności twórczej oraz korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

W świetle postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, po. 200 ze zm., dalej ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 roku, stwierdzić należy:
Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust 9b ustawy o PIT nie jest możliwe w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego przez twórcę (radcę prawnego) z tytułu przeniesienia za wynagrodzeniem praw autorskich do utworu (pisma procesowe) w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 880 ze zm., dalej ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości uznania pism procesowych za przejaw działalności twórczej oraz korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Opinia z dnia 30 maja 2018 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego

10 maja 2017 roku na 62. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji została uchwalona ustawa o ochronie danych osobowych (procedowana pierwotnie jako druk sejmowy nr 2410). Ustawa przekazana do Senatu nie została poddana żadnym zmianom (zob. druk Senatu IX kadencji nr 811). W dniu 16 maja br. na 60. posiedzeniu Senatu IX kadencji podjęto uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek, co jest równoznaczne z zakończeniem parlamentarnej części postępowania ustawodawczego i obowiązkiem przedstawienia uchwalonej ustawy do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Ustawodawca przewidział wejście ustawy w dniu 25 maja 2018 r., co jest zbieżne z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie wpływu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Opinia OBSiL z 22.05.2018 r.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu z dnia 18 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy z dnia 18 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi przede wszystkim wypełnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 grudnia 2017 r. (C-403/16) w sprawie Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych, który został wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. (II OSK 1346/16): „Czy art. 32 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. z 2009 r. Nr L 243, str.1-58), z uwagi na motyw 29 preambuły do kodeksu wizowego i art. 47 akapit pierwszy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2012 r. Nr C 326, str. 391-407), należy rozumieć w ten sposób, że nakłada na państwo członkowskie obowiązek zagwarantowania środka zaskarżenia (odwołania) do sądu?”.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu z dnia 18 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Opinia z 19.05.2018 r. – PPSA

Czytaj więcej