Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, powstałą w VII kadencji KRRP w miejsce Ośrodka Badawczego i Komisji Legislacyjnej. Jego zadania obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, prace legislacyjne związane z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretację przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W planach pracy Ośrodka znajduje się również rozpoczęcie studiów dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego oraz budową tradycji zawodu radcy prawnego. Realizując powyższe zadania Ośrodek współpracuje z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Plany pracy Ośrodka ustalane są przez Radę Programową, w skład której wchodzą osoby będące niekwestionowanymi autorytetami w świecie prawniczym. Pracę Ośrodka koordynuje Kierownik Ośrodka, mający do pomocy zastępców oraz członków sekcji stałych i doraźnych utworzonych w celu realizacji programu. Kierownik prowadzi również listę ekspertów z różnych dziedzin prawa, których wiedza i doświadczenie przydatne są w sprawach związanych z zakresem działalności Ośrodka. Eksperci pracują nad przygotowaniem stanowisk samorządu radcowskiego, gdy zwraca się o to upoważniony ustawowo organ; w innych przypadkach inicjatywa pochodzi z samego Ośrodka. Zwiększająca się aktywność członków samorządu radcowskiego na tym polu wynika z poczucia odpowiedzialności obywatelskiej radców prawnych i jest wyrazem ich troski o poziom tworzonego prawa.

Zespół Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Rada Programowa Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

  • Przewodniczący – r.pr. Leszek Korczak, wiceprezes KRRP (OIRP Wrocław)
Członkowie:
  • Dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALK (OIRP Warszawa)
  • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (OIRP Kraków)
  • Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (OIRP Warszawa)
  • Prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (OIRP Katowice)
  • dr Anna Stępień-Sporek (OIRP Gdańsk)

Podstawy prawne funkcjonowania

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych funkcjonuje na podstawie § 57 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (wraz z późn. zm.).

Współpracownicy Kierownika OBSiL

Uchwała Nr 133/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania współpracownika Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Uchwała Nr 140/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania współpracownika Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Plan pracy OBSiL na rok 2015

Uchwała Nr 75/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2015

Plan pracy OBSiL na rok 2016

Uchwała Nr 112/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Plan pracy OBSiL na rok 2017

Uchwała nr 37/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2017

Powołanie Rady Programowej

Uchwała nr 22/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Regulamin OBSiL

Uchwała nr 285/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji