Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: krajowa administracja skarbowa

Udział w pracach legislacyjnych nad projektem dot. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 29 września 2016 r. przedstawiciel OBSiL KRRP wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827). Przedmiotem obrad były zgłoszone, a nie omówione podczas poprzedniego posiedzenia, poprawki do projektu ustawy o KAS, wśród których największe wątpliwości wzbudziła kwestia zasadności zamieszczenia w ustawie preambuły, której potrzebę istnienia – wbrew stanowisku biura legislacyjnego – widzieli przedstawiciele ministerstwa.

Przedmiotem dyskusji było również brzmienie art. 1 projektu, w części określającej zakres podmiotów, którym Krajowa Administracja Skarbowa wina zapewnić obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, a którego prawidłowe ujęcie legislacyjne było kwestionowane przez przedstawicieli związków zawodowych. Następnie projekt ustawy o KAS wraz z wprowadzonymi zmianami został przez Podkomisję przyjęty.

W zakresie przepisów wprowadzających największe kontrowersje budziły regulacje dotyczące kontynuacji działalności izb skarbowych jako izb administracji skarbowej oraz połączenia z izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej, a w konsekwencji ich zniesienia, co ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 r. Na istotne problemy związane z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celnej w okresie przejściowym, zwłaszcza w odniesieniu do istniejących obecnie oddziałów, wskazywali przedstawiciele związków zawodowych. Wątpliwości natury legislacyjnej formułowane były również w odniesieniu do regulacji dotyczących kontynuacji zatrudnienia i zachowania ciągłości pracy i służby w ramach powstającej na mocy projektowanej regulacji ustawowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Kolejna opinia do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił kolejną już opinię do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827).

W związku z niezwykle szerokim zakresem regulacji objętych powyższymi projektami, przedkładane opinie odnoszą się do ich poszczególnych części, co pozwala na precyzyjne ujęcie istotnych z punktu widzenia środowiska radców prawych problemów. Mając na względzie zaplanowane na dni 27 i 28 września 2016 r. posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia powyższych projektów, przy piśmie z dnia 26 września 2016 r. przekazana została opinia opracowana w ramach OBSiL KRRP, odnosząca się do przepisów skutkujących ograniczeniem wykonywania zawodu radcy prawnego przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS.

W opinii wskazano, że obejmowanie zakazem prowadzenia działalności gospodarczej radców prawnych zatrudnionych lub pełniących służbę w KAS, jest zbędne wobec przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zawierających regulacje wykluczające konflikt interesów i eliminujące zagrożenie stronniczością. Zwrócono również uwagę, że nie zawsze radcowie prawni będą zatrudnieni w jednostkach KAS w pełnym wymiarze czasu pracy, a rozszerzająca interpretacja projektowanych przepisów uniemożliwiłaby im nie tylko dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także wykonywanie zawodu radcy prawnego w innych formach przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.

W opinii przedstawiono również propozycję zmian, które wyłączałaby wykonywanie zawodu radcy prawnego spod przewidzianych w projektach ograniczeń, co umożliwiłoby radcom prawnym zatrudnionym lub pełniącym służbę w KAS wykonywanie zawodu radcy prawnego bez naruszania celów projektowanej regulacji.

Poprzednia opinia dotycząca zmian w kodeksie karnym skarbowym, przekazana została na ręce Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Opinia OBSiL KRRP do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

/fot. By Adam-dalekie-pole – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20846415/

Czytaj więcej