Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: Krajowa Administracja Skrabowa

Opinia OBSiL KRRP dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

W wyniku wprowadzonej reformy administracji skarbowej z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.), która w sposób istotny zmieniła zasady funkcjonowania administracji rządowej wykonującej zadania z tego zakresu. Mając na uwadze okoliczność, iż radcowie prawni odgrywają istotną rolę w zakresie świadczenia obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (dalej KAS), a ich doświadczenie zawodowe sprzyja profesjonalizmowi działania służb wchodzących w skład KAS, istotnym jest, aby w wyniku wdrażania reformy nie doszło do zachwiania stabilnej pozycji zawodowej radców prawnych. Pozwoli to na zapewnienie w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej fachowej obsługi prawnej przez wyspecjalizowaną grupę prawników o sprofilowanej wiedzy, popartej praktyką.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 kwietnia 2017 roku dotyczącą sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

Czytaj więcej

Opinia do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

KRRP przedstawiła opinię do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Opiniowana ustawa oraz przewidziane w niej zmiany w zakresie regulacji prawa i procesu karnego skarbowego stanowią konsekwencję uregulowań zawartych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzającej gruntowne, systemowe i ustrojowe zmiany w zakresie organizacji służb administracji skarbowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej odpowiedzialnych za działalność w sferze ścigania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

W dużej części przedstawione w projekcie propozycje zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego oceniono w opinii pozytywnie. Wskazano jednak na zasadność zmiany przepisu art. 16 a KKS w płaszczyźnie normatywnej warunków czynnego żalu uregulowanego w powołanym przepisie w sposób sprowadzający się w istocie do wyeliminowania końcowego fragmentu tego przepisu obejmującego zwrot „lub narażoną na uszczuplenie”. Ponadto postulowano także zmiany w zakresie przepisów odsyłających  i doprecyzowanie treści niektórych projektowanych przepisów.

Opinia OBSiL KRRP z dnia 23 czerwca 2016 r. do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego

Czytaj więcej