Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: krajowa szkoła sądownictwa i prokuratury

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie stanowiska odnośnie przewidzianych nowelizacją ustaw zmian, wymaga przypomnienia, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażał opinię wobec poprzedniego projektu ustawy (z dnia 18 marca 2016 r., na etapie legislacyjnym – druk nr 289), odnoszącego się do analogicznej materii objętej przedmiotem regulacji projektu ustawy, wskazując na wiele pozytywnych aspektów podjętych wówczas działań legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niemniej formułując wątpliwości w zakresie modelu aplikacji ogólnej i uwagi względem relacji pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a organami Krajowej Szkoły.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-465-27/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL do projektu ustawy o zm. ustawy o KSSiP projekt z 06.02.2017

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Stanowisko OBSiL KRRP

W dniu 9 marca 2016 r. na posiedzenie sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 289).

Projekt przewidujący m.in. zmiany trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedłużenie dotychczas realizowanego, dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego, składającego się z 12-miesięcznej aplikacji ogólnej oraz następującej po niej 30-miesięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, zaopiniowany został przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

W opinii podniesiono, że przedstawiona regulacja ma co do zasady na celu przedłużenie stanu prawnego, w którym realizowany jest dwuetapowy model szkolenia prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, co w praktyce oznacza powrót do rozwiązań istniejących przed wejściem w życie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 694). Krytycznie odniesiono się do propozycji zmian przewidujących zwiększenie władczych uprawnień Ministra Sprawiedliwości w stosunku do organów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Z pozytywną oceną spotkały się propozycje zmian w obszarze usprawnienia procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich oraz dotyczące przywrócenia instytucji asesora, jako etapu poprzedzającego powołanie na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym.

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej