Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: minimalne wynagrodzenie

Informacja OBSiL KRRP o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Regulacja wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, objęła umowy zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi będącego osobą fizyczną na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Warunkiem stosowania tej regulacji jest, by Zleceniobiorca nie wykonywał działalności gospodarczej albo – jeśli ją wykonuje – nie zatrudniał pracowników i nie zawierał umów ze zleceniobiorcami.

W załączeniu poniżej publikujemy informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265).

Informacja OBSiL z 07.03.2017 r. – minimalne wynagrodzenie

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące obowiązków radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. części przepisów ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r., należy wyjaśnić wskazane w treści stanowiska, powstające na gruncie przedmiotowych przepisów kwestie, budzące wątpliwości w praktyce. Należy jednak podkreślić, iż interpretacja przedmiotowej ustawy stwarza trudności ze względu na fakt, iż literalne brzmienie poszczególnych przepisów dalece odbiega od ratio legis uchwalenia ustawy, wskazanego w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy 600).

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące obowiązków radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

Stanowisko OBSiL z 07.03.2017 r. – minimalne wynagrodzenie za pracę

Czytaj więcej