Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje szerokiej nowelizacji ustawy (dalej jako uPUSP), niemniej jednak odnosi się przede wszystkim do materii dotyczącej zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, zmierzającego w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę tych stanowisk i wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego oraz wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów. Dodatkowo projektowana regulacja ma na celu wprowadzenie oraz nadanie rangi zasady ustrojowej rozwiązaniu losowego przydziału spraw sędziom, co w zamyśle i założeniach projektodawcy miałoby spowodować równe obciążenia sędziów przydzielanymi sprawami.

Wskazane powyżej aspekty nowelizacji stały się zasadniczym przedmiotem niniejszego stanowiska. Pozostałych, zawartych w opiniowanej ustawie, propozycji postulowanych przez projektodawców rozwiązań legislacyjnych – pomijając aspekt ich trafności dla usprawnienia funkcjonowania sądownictwa – nie sposób oceniać pod kątem zgodności z Konstytucją RP, a jedynie recenzować ich racjonalność z punktu widzenia pragmatyki funkcjonowania sądów, która bez wątpienia wymaga reformy zmierzającej do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak wprowadzanie owych zmian powinno koncentrować się raczej na zapewnieniu dostępu do sądów podmiotom zwracającym się o udzielenie ochrony w ramach realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, nie zaś oscylować wokół stworzenia mechanizmów gwarantujących zapewnienie władzy wykonawczej wpływu – jak się to jawi na gruncie opiniowanego projektu, niczym nie ograniczonego – na personalną obsadę wszelkich funkcji zarządczych w sądach na stanowiskach ich dyrektorów, co już nastąpiło i prezesów, co jest przedmiotem projektu analizowanej nowelizacji.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491) w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po posiedzeniu z dnia 30 maja 2017 r.

Stanowisko OBSiL z 31.05.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie stanowiska odnośnie przewidzianych nowelizacją ustaw zmian, wymaga przypomnienia, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażał opinię wobec poprzedniego projektu ustawy (z dnia 18 marca 2016 r., na etapie legislacyjnym – druk nr 289), odnoszącego się do analogicznej materii objętej przedmiotem regulacji projektu ustawy, wskazując na wiele pozytywnych aspektów podjętych wówczas działań legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niemniej formułując wątpliwości w zakresie modelu aplikacji ogólnej i uwagi względem relacji pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a organami Krajowej Szkoły.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-465-27/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL do projektu ustawy o zm. ustawy o KSSiP projekt z 06.02.2017

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przedłożony do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych odnosi się do materii dotyczącej statusu oraz pozycji dyrektorów sądów w ich strukturze administracyjnej, co pozostaje w immanentnym związku z podległością służbową dyrektorów i trybem obsadzania tych stanowisk, a w szerszej perspektywie sprawowaniem nadzoru nad działalnością administracyjną sądu przez ministra sprawiedliwości.

Postulowane zmiany – jak wskazano na wstępie uzasadnienia projektu – mają na celu uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. Jednak w rzeczywistości regulacje projektowanej nowelizacji wprowadzają istotną reformę istniejącego obecnie modelu zarządzania działalnością administracyjną sądu, prowadzącą do całkowitego podporządkowania tej sfery funkcjonowania sądownictwa resortowi sprawiedliwości oraz wydzielenia jej jako wyodrębnionej, niejako równoległej struktury, w żadnej mierze nie podlegającej – jak to ma miejsce obecnie – zwierzchnictwu bądź kontroli ze strony organów sądu, którego to statusu opiniowane przedłożenie rządowe pozbawia dyrektora. Dokonywana na mocy projektowanej nowelizacji zmiana przepisów zmierza do wyraźnego rozdzielenia wykonywania funkcji z zakresu administracji sądowej należących do kompetencji prezesa sądu i odnoszących się do zadań orzeczniczych, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu, choć w rzeczywistości w ślad za tym idzie pozbawienie go samodzielności decyzyjnej i całkowite podporządkowanie resortowi sprawiedliwości, w szczególności w zakresie niczym nie ograniczonych możliwości powoływania i odwoływania ze stanowiska.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181).

Stanowisko OBSiL z 09.01.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP

Czytaj więcej