Cytaty z Biblii – Najlepsze i Ponadczasowe Cytaty!

Poszukujesz inspiracji lub duchowego wsparcia? Odkryj moc oraz mądrość zawartą w „cytatach z Biblii”. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez najpiękniejsze cytaty, które mogą wpłynąć na twoje codzienne życie i duchowe doświadczenia.

  1. „Niech miłość nie będzie obłudna. Miejcie wstręt do złego, przywiązujcie się do dobrego.” – Rzymian 12:9-10
  2. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” – Mateusza 5:7
  3. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” – Filipian 4:13
  4. „Nie troszczcie się zbytnio, co macie jeść i co pić, i nie lękajcie się. Albowiem wszystko to pogaństwo szuka. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.” – Łukasza 12:29-30
  5. „Wiara jest ufnością w to, czego się oczekuje, przekonaniem o rzeczach, których się nie widzi.” – Hebrajczyków 11:1
  6. „Każdego, kogo spotka ciężka próba, niech raduje się” – Jakuba 1:2
  7. „Zaufaj Panu całym swoim sercem, a na swój rozum nie polegaj.” – Przysłów 3:5
  8. „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – Rzymian 8:31
  9. „Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, i Bóg trwa w nim.” – 1 Jana 4:16
  10. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” – Mateusza 5:9
  11. „Cała zaś mądrość z Boga, przez Jezusa Chrystusa, do nas idzie.” – 1 Koryntian 1:30
  12. „Dlatego mówię wam: Wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.” – Marka 11:24
  13. „Każde dobre dawanie i każdy doskonały dar jest z góry, zstępuje od Ojca świateł.” – Jakuba 1:17
  14. „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny.” – 2 Koryntian 12:10
  15. „Radujcie się zawsze! Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” – 1 Tesaloniczan 5:16-18
  16. „Wszystko jest mi dopuszczalne, ale nie wszystko przynosi korzyść.” – 1 Koryntian 6:12
  17. „Miłość długa jest i łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.” – 1 Koryntian 13:4
  18. „Wszakże prawda chrześcijańska nie pozwala nam siać zgorszenia bratu ani urządzać mu przeszkód.” – Rzymian 14:13
  19. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – zyskiem.” – Filipian 1:21
  20. „Niech was nie zwycięża zło, ale zło dobrem zwyciężajcie.” – Rzymian 12:21
  21. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.” – Mateusza 6:33
  22. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” – Mateusza 5:8
  23. „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.” – Psalm 23:1
  24. „Pan jest moją skałą, twierdzą moją, moim Wybawcą.” – Psalm 18:2
  25. „Błogosławieni, którzy pragną słuchać słowa Bożego i są gotowi na jego zachowanie.” – Łukasza 11:28
  26. „Kiedy przechodzę doliną cienia śmierci, nie lękam się zła, bo Ty jesteś ze mną.” – Psalm 23:4
  27. „Podkomendny nie jest większy od swego przełożonego, ani posłaniec większy od tego, kto go posłał.” – Jana 13:16
  28. „W Bogu bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.” – Dzieje Apostolskie 17:28
  29. „Pan jest blisko tych, którzy mają skruszone serce, i zbawia tych, których duch jest zgnębiony.” – Psalm 34:18
  30. „Bo ja wiem, jakie mam zamiary względem was – mówi Pan – zamiary pokoju, a nie nieszczęść, abym dał wam przyszłość pełną nadziei.” – Jeremiasza 29:11
  31. „Powiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” – Jana 14:6
  32. „Błogosławiony człowiek, który znosi pokuszenie. Gdy bowiem wytrwał w próbie, otrzyma wieniec życia, który obiecał Bóg tym, co Go miłują.” – Jakuba 1:12
  33. „Bo Bóg tak umiłował świat, że swego jedynego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” – Jana 3:16
  34. „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, szanuj ojca i matkę, i miłuj bliźniego jak siebie samego.” – Łukasza 18:20
  35. „Co człowiek sieje, to też będzie żął.” – Galatów 6:7
  36. „Pesymizm wiedzie do słabości, optymizm do mocy.” – Psalm 18:29
  37. „Chociażbym i chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” – Psalm 23:4
  38. „I tak trwa teraz wiara, nadzieja, miłość – te trzy: ale największa z nich jest miłość.” – 1 Koryntian 13:13
  39. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp i światłem na mej ścieżce.” – Psalm 119:105
  40. „Rzeczy niemożliwe u ludzi są możliwe u Boga.” – Łukasza 18:27
  41. „Oto ja stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwiami, wejdę do niego.” – Apokalipsy 3:20
  42. „Bo niema prawdziwej miłości bez wierności; a człowiek wierny pełen jest prawdy i miłości.” – Izajasza 6:6
  43. „A Jezus rzekł: Przestańcie się bać, wierzcie tylko.” – Marka 5:36
  44. „Błogosławieni nieskalanego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” – Psalm 24:4
  45. „Czego oczekuje Pan, twój Bóg, od ciebie? Tylko tego, żebyś bał się Pana, twego Boga, i szedł wszystkimi Jego drogami, żebyś Go miłował i służył Panu, twemu Bogu, z całego swojego serca i z całej swojej duszy.” – Powtórzonego Prawa 10:12
  46. „On zasnął, ale jego miłość nie zasnęła. Jest chory, ale jego miłość nie jest chora. Umarł, ale jego miłość nie umarła.” – Księga Pieśni nad Pieśniami 5:2
  47. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” – Mateusza 5:9
  48. „Bo nie wysłał Bóg swego Syna na świat, aby świat zasądził, ale aby świat przez niego został zbawiony.” – Jana 3:17
  49. „Krzepi mnie mocą swojego zbawienia; w Niej polega moje chlubienie i moja radość.” – Psalm 21:1
  50. „Gdybym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, gdybym miał taką mocną wiarę, że mogę góry przenosić, a nie miał miłości, nic bym nie był.” – 1 Koryntian 13:2.

’51. „Miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.” – Łukasza 6:27

  52. „Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła.” – Jana 1:5
  53. „Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.” – Mateusza 5:4
  54. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – Marka 1:15
  55. „Bo która korzyść, jeśli zyska człowiek cały świat, a na swej duszy szkodę poniesie?” – Marka 8:36
  56. „Jeśli miłujecie mnie, przestrzegajcie moich przykazań.” – Jana 14:15
  57. „Błogosławieni cisi, albowiem oni dziedziczyć będą ziemię.” – Mateusza 5:5
  58. „Bo Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju.” – 1 Koryntian 14:33
  59. „Strzeż swego serca przed wszelkim złem, bo z niego źródło życia.” – Przysło 4:23
  60. „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, muszą oddawać cześć w duchu i prawdzie.” – Jana 4:24
  61. „Ten zaś, kto przejdzie do końca, ten będzie zbawiony.” – Mateusza 24:13
  62. „Prawdziwi wielcy wśród was niech będą waszymi sługami.” – Mateusza 23:11
  63. „Wszystko więc, cokolwiek chcielibyście, żeby ludzie dla was czynili, i wy im to czyńcie, albowiem to jest Prawo i Prorocy.” – Mateusza 7:12
  64. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.” – Mateusza 7:15
  65. „Więcej pożytku jest w cierpliwości, niż w dumnej pychy.” – Przysłów 16.32
  66. „Rozważcie sobie, jak rosną kwiaty polne: nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich.” – Łukasza 12:27
  67. „Szczęśliwszy jest ten, kto daje, niż ten, kto odbiera.” – Dzieje Apostolskie 20:35
  68. „Jeśli zatem Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie.” – Jana 8:36
  69. „Ci wszyscy zmarli w wierze, nie otrzymując obiecanych, ale z oddali je widzieli i witali.” – Hebrajczyków 11:13
  70. „Kto szuka, ten znajduje. A dla tego, kto kołacze, otworzą.” – Mateusza 7:8.

’71. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” – Mateusza 18:20

  72. „Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” – Mateusza 5:10
  73. „Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak że bym góry przenosił, a nie miał miłości, niczym bym nie był.” – 1 Koryntian 13:2
  74. „Świećcie przed ludźmi tak, żeby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” – Mateusza 5:16
  75. „Lecz szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko to będzie wam dodane.” – Mateusza 6:33
  76. „Każdego, kogo spotka ciężka próba, niech raduje się, bo wiecie, że próba wiary waszej wywołuje wytrwałość.” – Jakuba 1:2-3
  77. „Dlatego mówię wam: Wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.” – Marka 11:24
  78. „Jeżeli zatem Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie.” – Jana 8:36
  79. „Nikt nie ma większej miłości od tej, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.” – Jana 15:13
  80. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” – Mateusza 7:7
  81. „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.” – Marka 12:31
  82. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” – Mateusza 5:3
  83. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” – Mateusza 5:7
  84. „Niczego nie przeżywacie, co by nie spotkało ludzi. A Bóg jest wierny; nie dopuści, żebyście byli doświadczani ponad miarę waszych sił, lecz wraz z próbą da i wyjście z niej, i siłę, by ją znieść.” – 1 Koryntian 10:13
  85. „Nie oszukujcie siebie: Bóg nie daje się naśmiewać. Co człowiek sieje, to też zbierze.” – Galatów 6:7
  86. „Na tym bowiem polega miłość: nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował.” – 1 Jana 4:10
  87. „Lecz przede wszystkim pilnujcie, by nie rozniecały się u was gorące żądze, które prowadzą do walk: zazdrość, pijaństwo, hulanka i tym podobne. Ostrzegam was, jak już dawniej ostrzegałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, nie dostąpią królestwa Bożego.” – Galatów 5:19-21
  88. „A nawet kiedy jestem na ścieżce wąwozu śmierci, nie lękam się zła, bo Ty jesteś ze mną. Twoja różdżka i Twoje berło mnie pocieszają.” – Psalm 23:4
  89. „Błogosławiony człowiek, który nie poszedł za radą bezbożnych, nie stanął na drodze grzeszników, nie zasiadł w gronie szyderców.” – Psalm 1:1
  90. „Oddajcie cześć Panu, naszemu Bogu, i klęknijcie przed podnóżkiem Jego stóp, bo jest święty.” – Psalm 99:5.

Więc tutaj jestem, stojąc z ciasno zaciśniętymi palcami na klawiaturę, dochodząc do końca tego artykułu o czymś tak klasycznym i wielowiekowym jak cytaty z Biblii. Przyznam bez bicia – zastanawiałem się, jak przekazać to wszystko, jak wielką moc mogą mieć te szlachetne wersety, te przysłowia pełne mądrości, które przetrwały wieki i nadal mają moc poruszyć nasze serca i umysły.

Momenty spędzone na przemierzaniu ksiąg sprawiły, że doceniłem jeszcze bardziej uniwersalność i głębię uczuć, które „cytaty z Biblii” potrafią wywołać. I dobrze, że tak jest! Gdyby był to łatwy temat, to kto by chciał czytać artykuł pełen suchych faktów bez nutki emocji?

Kiedy kończyłem pisanie moje pierwsze myśli to, „Hej, chciałbym sprawdzić, jaki jest Twój ulubiony cytat z Biblii?” Tak, to pytanie kieruję do Ciebie, Czytelniku! Jestem pewien, że masz co najmniej jeden cytat, który niesie Ci pomocną dłoń w trudnych chwilach, czy może po prostu podnosi Ci na duchu, kiedy masz gorszy dzień.

Muszę przyznać, iż pisząc te słowa czuję lekki dreszcz ekscytacji – ten moment, kiedy nacisnę „wyślij” i podzielę się z Wami tym, co sam czuję do cytatów z Biblii. To, jak z definicji 'klasyczne’, mogą być jednocześnie tak współczesne i uniwersalne.

Zapraszam do komentowania, dzielenia się z nami i innymi czytelnikami swoimi ulubionymi cytatami z Biblii. Przy okazji – zdradzę Wam pewien sekret. Mój ulubiony cytat to: „Bądź mocny i mężny serca” (Psalm 27:14). A Twój?

Przyjaciele, to już koniec naszej podróży przez cytaty z Biblii – na dziś. Ale pamiętajcie, święte teksty zawsze są tam, czekając, aż do nich wrócimy. To jest magiczne, prawda? Więc do następnego razu, i pamiętajcie – cytaty z Biblii zawsze są na wyciągnięcie ręki!

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Cytaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *