Testamenty szczególne: czym są? ile są ważne? [2023]

testamenty szczególne

Testamenty są jednym z najważniejszych dokumentów, które możemy sporządzić w naszym życiu. Decydują o tym, co stanie się z naszym majątkiem po naszej śmierci. W polskim prawie wyróżniamy dwa główne rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne. W tym artykule skupimy się na tych drugich, omawiając ich charakterystykę, formy, a także proces sporządzania.

Najważniejsze informacje (key notes):

 • Testamenty szczególne, obejmujące testament ustny, podróżny i wojskowy, są dozwolone w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy sporządzenie testamentu zwykłego jest niemożliwe.
 • Sporządzanie testamentów szczególnych różni się w zależności od rodzaju – testament ustny wymaga obecności trzech świadków, podróżny jest sporządzany przed dowódcą statku, a wojskowy jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.
 • Ważność testamentów szczególnych jest ograniczona czasowo – tracą one moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały ich sporządzenie.

Czym jest testament szczególny?

Testament szczególny to forma testamentu, która jest stosowana w szczególnych okolicznościach, kiedy sporządzenie testamentu w formie zwykłej jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Definicja testamentu szczególnego

Testament szczególny, zgodnie z polskim prawem, to dokument, który można sporządzić w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak niebezpieczeństwo życia czy podróż morską lub powietrzną. Jest to forma testamentu, która umożliwia szybkie i skuteczne wyrażenie ostatniej woli.

Jakie są różnice między testamentem zwykłym a szczególnym?

 • Testament zwykły wymaga spełnienia szeregu formalności, takich jak obecność notariusza. Testament szczególny może być sporządzony w sytuacjach nadzwyczajnych bez obecności notariusza. Więcej o testamencie notarialnym przeczytasz tutaj.
 • Testament zwykły jest trwały, o ile nie zostanie zmieniony lub odwołany. Testament szczególny traci moc po upływie sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie.
 • Testament zwykły może być sporządzony przez każdą osobę, która ukończyła 16 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Testament szczególny może być sporządzony przez każdą osobę, która znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej.

Rodzaje i formy testamentów szczególnych

W polskim prawie wyróżniamy trzy rodzaje testamentów szczególnych: testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy.

Testament ustny: kiedy i jak można go sporządzić?

Testament ustny, znany również jako testament nuncupativny, jest jednym z rodzajów testamentów szczególnych, które są dozwolone w polskim prawie. Jest to forma testamentu, która jest stosowana w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Możliwość sporządzenia testamentu ustnego pojawia się, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub wskutek innych szczególnych okoliczności. W takich sytuacjach, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona na dwa sposoby. Pierwszy to spisanie oświadczenia spadkodawcy przez jednego ze świadków lub osobę trzecią przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma. Pismo to muszą podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Drugi sposób to stwierdzenie treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament podróżny: kiedy jest możliwe jego sporządzenie?

Testament podróżny jest innym rodzajem testamentu szczególnego, który jest dozwolony w polskim prawie. Jest to forma testamentu, która jest stosowana podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym.

Sporządzenie testamentu podróżnego jest możliwe, gdy spadkodawca oświadcza swoją wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca.

Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny. Testament podróżny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Jest to ważne zabezpieczenie, które zapewnia, że testament podróżny nie zastąpi testamentu zwykłego na stałe, ale służy tylko jako tymczasowe rozwiązanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Testament wojskowy: jakie są jego specyficzne cechy?

Testament wojskowy jest specjalnym rodzajem testamentu szczególnego, który jest dostępny dla osób służących w wojsku. Jest to forma testamentu, która jest stosowana w sytuacjach, kiedy osoba służąca w wojsku nie jest w stanie sporządzić testamentu w formie zwykłej.

Szczególną formę testamentów wojskowych określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. To rozporządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania, zmieniania i odwoływania testamentów wojskowych, a także zasady ich przechowywania i otwierania.

Podobnie jak inne testamenty szczególne, testament wojskowy traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały jego sporządzenie, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Jest to ważne zabezpieczenie, które zapewnia, że testament wojskowy nie zastąpi testamentu zwykłego na stałe, ale służy tylko jako tymczasowe rozwiązanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kiedy testament szczególny traci moc?

Testament szczególny nie jest trwały. Jego ważność jest ograniczona czasowo.

Warunki, które muszą być spełnione, aby testament szczególny stracił moc.

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Jakie są konsekwencje utraty mocy przez testament szczególny?

Po utracie mocy testamentu szczególnego, jeżeli nie został sporządzony nowy testament, majątek spadkodawcy jest dzielony zgodnie z zasadami ustawowego dziedziczenia.

Na zakończenie

Testamenty szczególne to ważne narzędzie prawa spadkowego, które umożliwia wyrażenie ostatniej woli w sytuacjach nadzwyczajnych. Choć ich ważność jest ograniczona czasowo, mogą one zapewnić spokój ducha w trudnych okolicznościach.

Pytania z komentarzy FAQ:

W tej sekcji odpowiemy na najczęściej zadawane pytania na temat testamentów szczególnych.

 • Czy testament szczególny musi być sporządzony na piśmie
  Nie zawsze. Testament ustny, jak sama nazwa wskazuje, jest formą testamentu, która nie wymaga formy pisemnej. Jest to jednak wyjątek, który ma miejsce tylko w szczególnych okolicznościach.
 • Czy testament szczególny można sporządzić na statku?
  Tak, jest to tzw. testament podróżny. Można go sporządzić podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym.
 • Czy testament wojskowy jest dostępny tylko dla osób służących w wojsku?
  Tak, testament wojskowy jest specjalną formą testamentu, która jest dostępna tylko dla osób służących w wojsku.

Pamiętaj, że testament jest ważnym dokumentem prawnym i zawsze warto skonsultować jego treść z prawnikiem lub notariuszem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *